fbpx

„Náš stát, což v určitém měřítku je jedno větší evropské město, má ve všech oblastech tak komplikovanou legislativu, řízení a veškeré další normativy, že nás dopředu pasuje do rolí nesvéprávných a amorálních lidských bytostí, které je třeba nepřímo ovládnout, a podmanit si tak i jejich závislost v řízení vlastních firem," říká v rozhovoru o některých strategických záměrech vlády v hospodářské oblasti předseda představenstva a ředitel společnosti RICHMONT - CZ a.s. Josef Boháč.

Vláda začátkem tohoto roku přijala inovační strategie České republiky na období 2019–2030 s přesvědčením, že Česká republika má mimořádnou příležitost stát se do roku 2030 jedním z inovačních lídrů Evropy. Uplynula přiměřená doba, abychom se s touto strategií mohli seznámit. Jak hodnotíte jako ředitel společnosti, která působí na evropském trhu v oblasti přesného strojírenství a elektromontáží od roku 1996, strategický záměr vlády zvýšit výdaje na užitečný výzkum a vývoj?

S uvedeným plánem jsem se seznámil a dle mého názoru se jedná o další porci vznešených tezí a proklamací, které se z převážné části, tak jako dosud, nepodaří naplnit. Náš stát, což v určitém měřítku je jedno větší evropské město, má ve všech oblastech tak komplikovanou legislativu, řízení a veškeré další normativy, že nás dopředu pasuje do rolí nesvéprávných a amorálních lidských bytostí, které je třeba nepřímo ovládnout, a podmanit si tak i jejich závislost v řízení vlastních firem. Uvedeným materiálem se budou zabývat stovky lidí, a to už i z důvodu zpřístupnění a ozřejmění jejich jednotlivých položek a duševních pochodů tak, aby byly výkladově srozumitelné i „prostému venkovanovi", jako u tvrzení „Schopnost expanze do zahraničí u mladých českých inovativních firem je nižší z důvodu jejich nízké internacionalizace".

Samotná myšlenka stát se do roku 2030 jedním z inovačních lídrů je spanilá a byl bych tomu rád, ale vždy bude narážet na jednu ze zásadních filozofických bariér, kterou je právě nechuť a politická nevůle jít směrem k jednoduchému a odpovědnému státu v jeho řízení a správě. Za období mého podnikání jsem se setkal s řadou obdobných snah, nikdy jsem ale nezaznamenal, že by tyto snahy byly naplněny byť v mizivém procentu tak, aby se s nimi dalo pracovat. Dalším zásadním parametrem, krom komplikovaného státu, který stále bobtná v potřebách lidského potenciálu, a tudíž i neprůchodnosti vznešených myšlenek, je potřeba nezbytných finančních zdrojů, bez jejichž dostatku se budou nositelé této strategie pouze převalovat v horách vymyšlených papírů.

Současný premiér řídí stát skutečně tak jako firmu, ale pouze z pohledu svého podnikatelského záměru. Každá jiná odpovědná a na státu nezávislá osoba v této funkci, byť i s minimálním ekonomickým vzděláním, by nedopustila tento marnotratný a až rozhazovačný postup vládnutí, který rozdává prostředky všem těm, kteří se nejvíce ozývají, a to s cílem zajistit si dostatečný voličský potenciál pro příští období.

Vzhledem k tomu, že jsme z oblasti s velmi nízkou až nejnižší nezaměstnaností, nenalezli jsme ani jeden dotační program, který by podpořil naše inovativní či rozvojové tendence a který bychom mohli smysluplně využít, a to i za pomoci specialistů z bankovního prostředí. Stejně tak jsem za celé období našeho podnikání nezaznamenal významnější snahu státu jakkoli ulevit malému a střednímu podnikatelskému sektoru s tím, že by takto uvolněné prostředky byly vázány na činnosti směřující k inovacím a růstu produktivity práce.

Vaše firma vyrábí především precizní strojní díly, které jsou určeny pro automobilový, elektrotechnický a dřevozpracující průmysl. Jakou perspektivu vaší společnosti nabízí umělá inteligence a digitalizace, kterou chce vláda podporovat zejména?

Je samozřejmé, že se těmto oblastem tak jako tak v určité míře nevyhneme. Zejména už proto, že se mění potřeby a taktéž struktura sektoru, ve kterém naše společnost podniká. Opět ovšem připomínám nutnost vytvoření potřebných finančních prostředků pro jednotlivé podnikající subjekty s vlastnickou strukturou v České republice nebo vytvoření motivačních programů, které by mohly právě tyto firmy pro danou oblast vázaně využívat. Domníváme se, že zahraniční kapitálové společnosti, které v současnosti vyváží z Česka obrovské finanční částky v jakékoli formě, byly „podpořeny" dostatečně, přičemž malé a střední české podniky se v převážné většině o tuto formu podpory ani neotřely.

Richmont - CZ má asi 250 zaměstnanců a jak jste řekl, v personální oblasti se potýká neustále s důsledky našeho nekvalitního školského sytému. Věříte, že se podaří zavést systém polytechnického vzdělávání, nové způsoby výuky, digitální vzdělávání, podporu technického vzdělávání a manuální zručnosti již od školek, jak to deklaruje vláda?

K uvedenému tématu jsem se mnohokrát vyjadřoval, a to se znalostí i minulých období. Každá rádoby novodobá reforma školství byla odvislá od politického snažení a zviditelnění se daného ministerského jednotlivce, a to jakoukoli formou, a putovala tudíž tzv. směrem „ode zdi ke zdi". Stávající systém financování školství je pouze urputnou snahou, jak „ulovit" potřebný a nutný počet žáků či posluchačů a v převážné většině není vůbec důležité, jakou kvalitu školské zařízení produkuje. Nikoho také nijak zásadně nezajímá, zda uvedený absolvent najde uplatnění na trhu práce ve studovaném oboru. Z tohoto pohledu jde tedy o legitimní mrhání prostředky, kdy vydáváme následně další finance na jejich různé rekvalifikace nebo podporu v nezaměstnanosti.

Zde vyslovuji otázku. Zabývá se někdo strukturou potřeb našeho národního hospodářství tak intenzivně, jako tomu je v sousedních státech? Z mého hlediska podnikatele ve strojírenství, které bylo vždy dominantním oborem v této zemi, je odpovědí NE. Pakliže vláda deklaruje změnit systém polytechnického vzdělávání a nové způsoby výuky, patrně zároveň také detekuje potřebu těchto lidí i v budoucnosti. Jde tedy o myšlenkový počin chválihodný, a pokud se podaří jej byť i částečně naplnit, budeme tomu rádi. Ale to už bude patrně výhodou pro další generace.
 
Vláda plánuje investiční podporu podmínit vazbou na vysokou přidanou hodnotu produkce a spoluprací s výzkumnou infrastrukturou ČR. Vítáte takovou podmínku, nebo je pro vás těžko splnitelná?

Úvodem je nutné podotknout, že v dnešní době rozdávání finančních prostředků a nebývalé snahy o maximální vyšroubování výše mzdových prostředků, zejména v oborech, které nejsou nositeli jejich získávání, se jedná o velmi nestandardní postup, který roztáčí spirálu požadavků průřezově celou společností.

V návaznosti na přicházející recesi, která politiky a odboráře až tak nezajímá, ubývá možností, jak se s touto oblastí zvyšování produktivity a taktéž zvyšování přidané hodnoty vypořádat. Řada firem bude mít existenční problémy, aby překonaly toto období, a zásadně jim budou chybět finanční prostředky, neboť vlastní podíl na řešení bude nezbytností. Podmínku vítáme, ale patrně bude nutné v této souvislosti podrobit ideje a prázdné proklamace, zejména odborových předáků, „ústavnímu zkoumání dr. Chocholouška". Jedná se příkladně o zvolání: „Mzdy musí podstatně růst i v době recese tak, aby vás to donutilo k investování do zařízení pro zvýšení produktivity práce."

Exekutiva také chystá reformu stavebního práva tak, aby se zásadně urychlil schvalovací proces. Považujete to pro vaše podnikání za důležité?

Stavební zákon a výkon stavebního práva je věrný a příkladný obraz postavení řídící struktury našeho státu, se kterým se setkáváme dnes a denně i v naší akciové společnosti. Je asi ve všeobecné známosti, kde se nachází náš stát v tabulkovém srovnání povolování stavebních řízení. Kdyby to nebyla reálná skutečnost, tak by to byl nebo je dobrý návod na pěkný vtip. Smutné na tom je, že se naše „hezké" umístění stále propadá, a nejsmutnější na celém tomto žalozpěvu je také fakt, že to nikoho z odpovědných politiků až tak zásadně nevzrušuje. Jsem přesvědčený, že zainteresovaní lidé v celé struktuře tohoto segmentu se vzájemně nepožerou, reforma bude spočívat ve zbytnění paragrafového znění s výstupem potřeby dalších státních pracovníků tak, aby se dala nově vzniklá norma naplnit. Pokud k tomuto přidáme „kvalifikovanou" schopnost výkonného aparátu, můžeme se opět do budoucna těšit. Kreativita ve snaze komplikovat procesy je naší vznešenou doménou.

Souhlasíte s názorem předsedy představenstva a ředitelem společnosti RICHMONT - CZ Josefem Boháčem?

Diskuze

Doporučujeme

Jak rok 2020 změnil vnímání bezpečnosti a jaké jsou trendy tohoto oboru? To prozradí veletrh FOR ARCH

Praha, 3. srpna 2020 – Letos pojem bezpečnost změnil svůj význam. Změnily ho epidemie, karanténa, home office, kybernetické útoky. S tím související opatření spolu se stále vysokým procentem krádeží dávají smysl tématu bezpečnost na stavebním veletrhu FOR ARCH, který se bude konat v PVA EXPO PRAHA od 22. do 26. září. Tradiční rozšíření o požární bezpečnost, související osvětlení, chytré instalace i výstavu FOR CITY zaměřenou na inovace pro města, obce a regiony tvoří zajímavou synergii. Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD. Generálním partnerem veletrhu FOR ARCH je Skupina ČEZ.

Technologie Siemens pomáhají s tepelnou ochranou největšího slunečního dalekohledu na světě

Největší sluneční dalekohled na světě nazvaný Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) je vysoký 41,5 m a nachází se na havajském ostrově Maui. Umožňuje získávat doposud nejdetailnější záběry Slunce a vědci díky němu mohou pozorovat sluneční povrch přesněji než dříve. Velkou výzvu při vývoji dalekohledu DKIST představovala konstrukce speciálního systému na minimalizaci sluneční energie, kterou dalekohled při pozorování slunce absorbuje. Společnost Aavid Thermacore, která pro teleskop dodala tepelné technologie využila softwarového řešení Siemens, které dokáže snížit tepelnou energii z 2,5 MW/m2 na pouhých 300 W. Navíc dokáže zajistit, aby vyzařované teplo nesnižovalo kvalitu obrazu dalekohledu, což je pro vědecké účely naprosto zásadní.