fbpx

Česká společnost Bioveta, a.s., přední výrobce veterinárních imunobiologických a farmaceutických přípravků, má za sebou jeden z nejnáročnějších roků ve své historii. I přes řadu problémů, které přinesla koronavirová pandemie, společnost v 2020 očekává zisk po zdanění ve výši 524 milionů korun, což je o 59,5 procenta více než v roce 2019. „Skvělých výsledků jsme dosáhli za cenu mimořádných výkonů a úsilí všech zaměstnanců naší společnosti. Zátěž, která na nás byla kladena, byla vyčerpávající,“ říká Vladimír Vrzal, zástupce ředitele společnosti Bioveta, v rozhovoru pro Reportáže z průmyslu.

Jakým způsobem zasáhla v loňském roce koronavirová pandemie do vašeho provozu? Měla přímý vliv na váš hospodářský výsledek?

Bioveta se sídlem v Ivanovicích na Hané dosáhla v roce 2020 tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb ve výši 2,079 miliardy korun, což je o 12 procent více než v roce 2019. Za toto období očekává zisk po zdanění ve výši 524 milionů korun, což je o 59,5 procenta více než v roce 2019. Převážnou část svého zisku společnost refinancuje, obdobně jako v předchozích letech, do investic sloužících ke splnění náročných požadavků správné výrobní, kontrolní, laboratorní a distribuční praxe. Máme za sebou jeden z nejnáročnějších roků v historii společnosti. Skvělých výsledků jsme dosáhli za cenu mimořádných výkonů a úsilí všech zaměstnanců naší společnosti. Zátěž, která na nás byla kladena, byla vyčerpávající. Museli jsme překonat problémy s nedostatkem lidí na pracovištích ať už z důvodu koronavirového onemocnění, karantény, izolace, nebo nepřítomnosti osob při ošetřování člena rodiny. Museli jsme se postarat o to, aby do Biovety nebyly vpuštěny osoby mající koronavirové onemocnění. A zejména zajistit, aby se koronavirové onemocnění nešířilo mezi zaměstnanci Biovety. Museli jsme i vyřešit přípravu jídla pro všechny naše zaměstnance. Byl to opravdu velmi náročný rok, který se nám však podařilo skvěle zvládnout.

Museli jste v důsledku koronavirové pandemie učinit nějaká rozsáhlejší úsporná opatření?

Došlo k řadě dílčích opatření, která měla za cíl maximálně omezit vlivy pandemie na společnost. Opatření se týkala mnoha úrovní doslova od závodního stravování až po předzásobení se důležitými surovinami. Významně byly omezeny servisní zásahy externích společností a vstup do areálu, omezena byla účast na marketingových akcích a mezinárodních veletrzích i cestování našich zaměstnanců. Museli jsme například změnit princip objednávání a distribuce ochranných prostředků, které u nás byly využívány dávno před pandemií. Po jejím vypuknutí se z nich stalo nedostatkové zboží a jejich využití a nákup musely být změněny, abychom mohli operativně zajistit ochranné prostředky nejen pro pracovníky z laboratoří, ale pro úplně všechny zaměstnance naší firmy.

Využili jste některou ze státem nabízených podpor určených firmám?

Většina podpor byla směrována cíleně na nejvíce zasažené menší podnikatele a nejvíce zasažené obory, jako jsou služby, cestovní ruch, restaurace a maloobchod. Pro velké průmyslové podniky mnoho možností podpory nevzniklo. Dle platných podmínek jsme žádali například o kompenzaci za zaměstnance, kteří byli rozhodnutím státních orgánů zařazeni do ochranné karantény. Bohužel komplikace související se zvýšenou nepřítomností našich zaměstnanců nám nikdo jiný nemohl pomoct zvládnout. Zvýšené náklady na nemocnost nebyly zahrnuty do podpory firem.

Považujete podporu, kterou stát v této těžké době nabízí firmám, za dostačující?

My můžeme hodnotit pouze z pohledu naší průmyslové výroby, ale situaci je třeba posoudit za celé národní hospodářství a vyhodnotit ji komplexně i s ohledem na nejvíce postižené sektory. Určitě jsou obory, které byly postiženy zásadně, a tam bude muset být státní podpora přesně cílena. V tuto chvíli je nutné sledovat, jak jsou připraveny kompenzace pro restaurace, hotely či provozovatele skiareálů.

Všichni podnikatelé a zaměstnavatelé by však ocenili zejména jasné a předvídatelné jednání, méně náhlých organizačních změn a služby státu, na které je stoprocentní spolehnutí. Během těžkého období by to velmi pomohlo. Oproti tomu často docházelo k rychlým změnám rozhodnutí a přesunu některých povinností spíše na občany či podnikatele, kteří na to nemuseli být plně připravení.

Od března letošního roku testujete své zaměstnance na koronavirus ve své vlastní laboratoři metodou PCR. Jak testování probíhá a budete tuto možnost nabízet i jiným institucím či firmám?

Mít zdravé zaměstnance je základní prioritou i v naší společnosti. Zavedli jsme testování jednou týdně antigenními testy. Jejich nevýhody, zejména jejich menší a pozdější záchytnost koronaviru a nepříjemný odběr vzorků k vyšetření z nosohltanu, nás vedly k zavedení nové moderní diagnostické metody polymerázové řetězové reakce (PCR) pro tento účel. Od března 2021 své zaměstnance testujeme dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek, ve vlastní moderně vybavené PCR laboratoři s odborně proškoleným personálem jedinou spolehlivou metodou k diagnostice přítomnosti koronaviru SARS-CoV-2, a to právě metodou PCR. Tato metoda je uživatelsky komfortní, přesná a rychlá, neboť se testuje ze slin. Výsledky testování jsou známy již do dvou hodin po odběru a její velkou výhodou je to, že odhalí covid-19 pozitivní osoby ještě před samotným propuknutím příznaků onemocnění. U antigenních testů se může stát, že covid-19 pozitivní osobu, která pak šíří virus ve společnosti, vůbec neodhalí. To je značně významné a důležité. Pro tyto své nesporné přednosti nabídla Bioveta bezplatně své odborné služby i starostovi města Ivanovice na Hané k využití pro testování učitelů místní školy. Do ní chodí děti našich zaměstnanců a samozřejmě máme eminentní zájem na tom, aby problémy s koronavirovou pandemií byly všude překonány.

V letošním roce jste významně navýšili distribuci vakcíny BioEquin H, která chrání koně před vysoce infekčním onemocněním rhinopneumonií. Čím je zvýšený výskyt této nemoci způsoben?

Herpesvirové onemocnění koní (rhinopneumonie koní) je vysoce nakažlivé infekční onemocnění koní vyvolané zejména herpesvirem EHV-1. U koní způsobuje postižení hlavně dýchacího a nervového systému a může vyvolat i postižení reprodukčních orgánů, vyznačující se předčasnými potraty. U nevakcinovaných koní se toto onemocnění lavinovitě šíří. Koně by se proti tomuto onemocnění měli vakcinovat jednou za půl roku. Nedodržení tohoto opatření vedlo k novému vzplanutí této nemoci v chovech koní. Na to reagovala Státní veterinární správa České republiky nařízením, že všichni koně budou smět na přehlídky, výstavy, závody a podobné akce, pouze když budou vakcinováni proti herpesviru EHV-1. Toto opatření si v České republice a obdobně i v jiných zemích Evropy vyžádalo okamžité zvýšené množství vakcíny proti herpesvirovému onemocnění koní. Na tento požadavek pružně zareagovala Bioveta zvýšenou výrobou a prodejem vakcíny BioEquin H, a to nejen pro potřeby České republiky, ale i pro potřeby ostatních zemí Evropy.

Vaše společnost exportuje přípravky do více jak 90 zemí po celém světě. V jakých zemích jste v poslední době zaznamenali největší nárůst?

Ano, Bioveta je proexportní firma vyvážející své produkty ze 75 procent do více než 90 zemí celého světa. Nejdůležitějšími zeměmi pro prodej našich výrobků jsou Česká republika, Polsko, Dánsko, Německo, Ukrajina, Japonsko, Rusko a Rumunsko. V řadě zahraničních zemí však v současné době probíhá registrační proces nových přípravků, a proto je jisté, že se počet exportních zemí bude do budoucna nadále zvyšovat.

Inovace hrají pro každou výrobní firmu klíčovou roli. Jaké procento ročního obratu investujete do výzkumu a vývoje?

Za rok 2019 byl čistý obrat za účetní období 1,89 mi­liardy korun, náklady na výzkum a vývoj činily 53,6 milionu korun. Šlo o náklady na řešení konkrétních vývojových projektů v různém stadiu rozpracovanosti. Pro udržení konkurenceschopnosti a další prosperity naší společnosti investujeme další mnohamilionové částky do čistých prostor a výrobního a kontrolního zázemí, ve kterém můžou vývojové a výzkumné aktivity následně úspěšně probíhat.

Česká koruna zaznamenala v minulém roce řadu výkyvů. Způsobuje vám to problémy? Jste pro zavedení eura, nebo ponechání české koruny?

Jelikož exportujeme naprostou většinu naší produkce, jsme kurzovými výkyvy samozřejmě ovlivněni. Tyto výkyvy mohou vždy ovlivnit konečné výsledky podnikání v návaznosti na aktuální stav finančních trhů. Jsou období, kdy nám stav kurzu krátkodobě pomáhá, nicméně vzhledem k dlouhodobému trendu posilování koruny dochází častěji ke vzniku kurzových ztrát. Jelikož jsme většinový exportér, jednotné přijetí eura nás od těchto výkyvů může oprostit, ale ne zcela. Realizujeme také inkaso i v jiných měnách, např. USD, PLN, HRK, kde se kurzových výkyvů nezbavíme ani po přijetí eura. Otázkou také bude, jaké vlivy bude mít přijetí eura na cenu zdejších vstupů včetně práce a tím pádem na výslednou cenu naší produkce. Z našeho pohledu bude zařazení do eurozóny logickým krokem, na který jsme připravení a který by nás neměl zásadně ovlivnit.

Čekají vás v nejbližší době nějaké důležité změny?

Bioveta kontinuálně intenzivně investuje, staví nové výrobní prostory a zavádí nové výrobní technologie. Modernizací výrobních prostor a technologií dosahuje každoročně vyšších tržeb a vyššího hospodářského výsledku. Z Biovety se stala moderní velká veterinární farmaceutická a biologická společnost. Z posledních větších investic uvádím nově zbudovanou výrobnu hormonů s vlastní plničkou a lyofilizačním přístrojem a nový prostor pro výrobu intramamárních přípravků s novou plničkou. V roce 2021 byla zahájena výstavba nové výrobní haly s plánovanou výrobou klostridiových vakcín a výrobou alergenodiagnostik tuberkulínového typu. Tato v současné době největší investice za 400 milionů korun bude uvedena do provozu ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022.

Připravuje se také výstavba nového chladicího centra Biovety. To bude obsahovat prostory pro uskladnění surovin a rozpracované výroby v rozmezí od −25 °C do +25 °C. Kapacitně umožní skladování 3700 palet v rozdílných skladovacích prostorách. Přehledné uskladnění surovin a rozpracované výroby bude velkým přínosem z hlediska logistiky a sníží externí ekonomické náklady při skladování některých rozpracovaných výrobků mimo naši společnost.Diskuze

Doporučujeme

Počet veřejných zakázek zadaných stavařům letos roste, ale hodnota klesá

Z pohledu objemu práce pro české stavebnictví hrají stále klíčovou roli veřejné zakázky. Veřejné zakázky ve stavebnictví tvořily 31,8 % z celkového objemu 303,6 miliard korun všech veřejných zakázek zadaných veřejnými zadavateli v první polovině letošního roku. Počet zadaných veřejných zakázek ve stavebnictví za první pololetí 2023 narostl o 12,4 % oproti stejnému období loňského roku, ale finanční hodnota stavebních zakázek zadaných veřejným sektorem zhotovitelům představovala pokles o 1,5 %. Pokud bychom ve srovnání posuzovali pouze běžné zakázky s hodnotou pod 1 miliardu korun, tak dostaneme pokles meziroční hodnoty dokonce o 11,5 %. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q3/2023 zpracované analytickou společností CEEC Research.

HIWIN sází na pojezdové dráhy pro průmyslové roboty

Společnost HIWIN, tradiční účastník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, představí na více než 100 m2 výstavní plochy ucelenou nabídku polohovacích systémů a lineární techniky. Produkty se značkou HIWIN se vyznačují vysokou přesností a spolehlivostí a plně vyhovují náročným požadavkům probíhající robotizace a automatizace v rámci Průmyslu 4.0. Rostoucí zájem o ucelená řešení pojezdových drah pro průmyslové roboty dokládá funkční pojezdová dráha HIWIN LT-T s robotem Fanuc, která bude dominovat expozici HIWIN na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 2023.