Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., (PVK) provozuje vodohospodářskou infrastrukturu hlavního města Prahy. Zabývá se výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. Provádí i další činností, které souvisejí s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací. Nabízí také řadu různých služeb, například průzkum a měření na stokové síti, laboratorní analýzy, realizaci přípojek, vyhledávání skrytých poruch, deratizace, ucpávky a další. Profil firmy přinášíme prostřednictvím rozhovoru s tiskovým mluvčím PVK Tomášem Mrázkem.

PVK se zabývají výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. Kolik má odpovídající infrastruktura úpraven vody a čistíren odpadních vod a jaká je délka vodovodní a kanalizační sítě?

Praha má dva hlavní zdroje pitné vody – úpravnu vody Želivka a úpravnu vody v Káraném. Želivka pokrývá spotřebu vodu ze zhruba 75 procent, zbytek připadá na Káraný. K dispozici máme také podolskou vodárnu, která slouží jako záložní zdroj pro případ mimořádných událostí. Jsme schopní ji zprovoznit do 48 hodin. Praha má k dispozici ústřední čistírnu odpadních vod, která vyčistí 93 procent vyprodukované odpadní vody v metropoli. Zbytek připadá na dvacet pobočných čistíren na okrajích města. Vodovodní síť měří 3539 kilometrů, délka vodovodních přípojek dosahuje 863 kilometrů. Celková délka stokové sítě je 3697 kilometrů a délka kanalizačních přípojek 996 kilometrů.

Jak je technicky a technologicky řešená struktura sítí PVK, aby plnily své funkce, tedy dopravu a rozvod pitné vody i odpadních vod?

Voda ze Želivky míří více než padesát kilometrů dlouhým štolovým přivaděčem do vodojemů v Jesenici, voda z Káraného pak třemi výtlačnými řady do vodojemů Flora a Ládví. V Praze máme 67 vodojemů o celkovém objemu 753 494 metrů krychlových a 51 čerpacích stanic. V kanalizační síti máme k dispozici 327 čerpacích stanic.

Z kolika procent jsou sítě PVK relativně nové, z kolika vyhovující a kolik procent bude třeba v nejbližší době modernizovat?

Vodovodní síť je v relativně dobré kondici. Hlavní město do její obnovy investuje řádově stovky milionů korun ročně, které ve větší míře získává od PVK ve formě nájemného za provozování vodohospodářské infrastruktury. Investice do sítě však zajišťuje městská společnost Pražská vodohospodářská společnost.

PVK zajišťují výrobu vody pro 1,267 milionu obyvatel hlavního města Prahy a dalších cca 60 tisíc obyvatel Středočeského kraje. Jak se voda vyrábí a čistí?

V Káraném je voda získávána ze soustavy 680 vrtaných studní podél řeky Jizery. Pomocí čerpacích stanic a gravitačního řadu je voda dopravena do hlavní čerpací stanice v Káraném. Kapacita tohoto systému je cca 900 litrů za sekundu.

Dalším významným kvalitním zdrojem vody je zde umělé infiltrace, v jejímž rámci je surová jizerská voda po prosté filtraci na pískových rychlofiltrech přečerpávána do otevřených vsakovacích nádrží. Vsakovaná voda získává vlastnosti podzemní vody, a obohacuje tak její přirozené zásoby. Voda je jímána ve vzdálenosti 200 metrů od místa vsaku systémem vrtaných studní a studní spouštěných s horizontálními sběrači. Čerpadly osazenými v těchto studních je voda přečerpávána pomocí gravitačního svodného řadu do hlavní čerpací stanice v Káraném. Kapacita systému je 700 až 900 litrů za sekundu. Nejkvalitnější voda je z artéských zdrojů – po odželeznění vyhovuje požadavkům jakosti na vodu pro přípravu kojenecké stravy. Vydatnost všech zdrojů úpravny vody v Káraném je cca 1750 litrů za sekundu.

Naopak Želivka je povrchový zdroj z vodní nádrže Švihov. Voda je dodávána do úpravny přes čerpací stanici surové vody řadou čerpadel z vodárenské nádrže Švihov, která má při maximální hladině 377 m n. m. objem 266,57 milionu metrů krychlových vody. Odběr vody z nádrže se provádí etážově ze dvou odběrných věží. Technologie úpravy vody je koagulační filtrace s dávkováním síranu hlinitého a kyseliny sírové. Doúprava pitné vody se provádí doalkalizací vápenným hydrátem a zdravotní zabezpečení ozonem a plynným chlorem.

Kolik pitné vody dodají PVK do Prahy a okolí za den a jaká je kapacita vodních zdrojů, které PVK využívají?

Průměrná spotřeba vody v Praze na osobu a den činí 107 litrů.

Pražské vodovody a kanalizace řešily za prvních sedm měsíců letošního roku o téměř dvě stě havárií na vodovodní síti více než ve stejném období roku předchozího. Co je příčinou?

Na počet havárií mají vliv klimatické podmínky. Dlouhodobé horko a sucho obdobně jako dlouhodobé mrazy způsobují, že se zvyšuje tlak půdy na uložené potrubí a tím dochází k jeho poškození.

K čemu slouží projekt Balená voda a které městské části jsou do tohoto projektu zapojeny?

Projekt je primárně určen pro zdravotně postižené osoby, které při havárii či výluce delší než pět hodin dostanou balenou vodu přímo do svého bytu. Vodu v sáčcích však využíváme i při běžných haváriích – kontejnery umísťujeme do míst, kde se nacházejí domovy pro seniory, zdravotní či sociální zařízení, školy a školky. Loni jsme vyrobili 38 tisíc dvoulitrových sáčků a použili je při 483 haváriích. V současné době je do projektu zapojeno 18 městských částí.