fbpx

Společnost Daikin je tradičním výrobcem klimatizačních systémů a tepelných čerpadel. Tato zařízení jsou určena pro nepřetržitý provoz, ať už v průběhu sezóny, nebo celoročně. Proaktivní monitorování je velmi užitečným pomocníkem pro zajištění bezproblémového fungování i snížení nákladů na provoz.

Minimalizace nákladů na servis a rizika výpadků systému

Požadavek na možnost vzdáleného monitorování je klíčový zejména pro firmy, které podnikají v oblasti facility managementu. Výhodou monitoringu je možnost provádět v reálném čase preventivní zásahy, které jsou mnohem rychlejší a levnější než servisní zásahy v případě poruchy. Ale i v případě poruchy má smluvní servisní firma možnost rychle vyhodnotit situaci a adekvátně na ni reagovat. Preventivní údržba výrazně prodlouží hospodárnou dobu životnosti zařízení a výrazně omezuje servisní zásahy a riziko vzniku havarijních stavů.

Daikin má se vzdáleným monitorováním bohaté zkušenosti, v této oblasti společnost zahájila činnost již v roce 1993. Data, která se za tuto dobu shromáždila, přispívají k trvalému vývoji klimatizačních jednotek a rozšiřování nabízených služeb. V roce 2017 zřídila společnost Daikin Evropské centrum vzdáleného monitorování. Tato platforma je nástrojem pro montážně-servisní firmy, které jsou schopné ve výrazně kratším časovém horizontu reagovat na případné provozní úpravy a servisní zásahy. Požadavek na bezporuchové fungování po uvedení klimatizačního systému do provozu je dnes samozřejmostí. Daikin nabízí zákazníkovi navíc možnost dálkově ovládat nastavení a sledovat a optimalizovat provoz jednotek.

 Cesta ke snížení nákladů a individualizaci

Vlastníkům a provozovatelům budov poskytuje systém vzdáleného monitorování možnost snížení provozních nákladů prostřednictvím optimalizace systému a kontroly jeho provozu. Monitorovací systémy ve spolupráci s řídicím softwarem na jednotlivých zařízeních umožňují prostřednictvím internetového připojení dálkové nastavení, servisní zásahy a získávání informací o provozních stavech.

Provozovatel monitorovacího systému je schopný z monitorovaných dat zpracovat zákazníkovi provozní analýzy, na základě kterých lze provoz konečného zařízení dále optimalizovat. Minimální doporučená doba sběru dat pro vyhodnocení je 6–12 měsíců provozu monitorovaného zařízení. Zákazník dostane zprávu a doporučení, která povedou ke snížení provozních nákladů, například návrh aplikovat optimalizované časové harmonogramy odpovídající skutečnému režimu a obsazenosti celé nebo i části budovy. Zkušenosti ukazují, že stačí dvakrát či třikrát změnit nastavenou vnitřní teplotu po ukončení pracovní doby a nastavit vypnutí klimatizačního zařízení po ukončení doby provozu.

Realizací těchto provozních opatření lze dosáhnout na základě již vyhodnocených analýz úspory až 25 procent nákladů na klimatizaci. V zimním provozu lze uplatněním útlumových stavů dosáhnout až patnáctiprocentní úspory na provozních nákladech na vytápění. Provozní změny je třeba v mnohých případech přizpůsobit individuálním požadavkům uživatelů. Systém ovládání jednotek a monitoringu Daikin cloud umožňuje individuální přístup a nastavení. To se týká například nastavení vnitřní teploty, časových úseků s poklesem teploty apod.

Potenciál využití tím ale rozhodně nekončí. Prostřednictvím běžného internetového připojení může ke službě vzdáleného monitorování zákazník připojit více svých budov s instalovaným klimatizačním zařízením Daikin. Instalace monitoringu je velmi jednoduchá, je nutné pouze nastavení rozhraní v internetovém prohlížeči, což je součástí dodávky. V jednu chvíli tak může mít zákazník, kterým může být vlastník budovy nebo společnost zajišťující facility management, a zároveň i servisní firma dohled nad provozem a stavem instalovaných klimatizačních zařízení.

Řídicí systémy budou dle nové legislativy nutností

Dalším možným přínosem této služby je využití výstupů pro povinné energetické dokumenty požadované zákonem č. 402/2000 Sb., v posledním platném znění, vstupy pro zpracování energetického auditu. Lze také sledovat měrné ukazatele spotřeby tepla na vytápění a vstupy pro kontroly klimatizačních systémů. Všechny výše uvedené dokumenty budou při dostupnosti těchto dat výrazně levnější s velmi přesnými informacemi o stavu a spotřebě monitorovaného zařízení.

Od roku 2020 se výrazně zpřísňují požadavky na energetickou efektivitu a nové budovy musí splňovat parametry téměř nulové spotřeby, která bude z velké míry pokryta obnovitelnými zdroji. Stávající budovy budou na tento trend muset reagovat a jedna z nejúčinnějších cest je optimalizace provozních stavů stávajících zařízení, mezi která patří klimatizační jednotky a tepelná čerpadla.

Od roku 2025 je také očekávána platnost směrnice, která bude požadovat řídicí systémy s automatickým monitorováním provozních stavů. Bude se posuzovat soulad projektované spotřeby s reálným stavem, což se bez on-line monitoringu nedá splnit. S řešením cloudové služby vzdáleného monitoringu Daikin můžete těmto požadavkům vyhovět již dnes.

Diskuze

Doporučujeme

Technologie Siemens pomáhají s tepelnou ochranou největšího slunečního dalekohledu na světě

Největší sluneční dalekohled na světě nazvaný Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) je vysoký 41,5 m a nachází se na havajském ostrově Maui. Umožňuje získávat doposud nejdetailnější záběry Slunce a vědci díky němu mohou pozorovat sluneční povrch přesněji než dříve. Velkou výzvu při vývoji dalekohledu DKIST představovala konstrukce speciálního systému na minimalizaci sluneční energie, kterou dalekohled při pozorování slunce absorbuje. Společnost Aavid Thermacore, která pro teleskop dodala tepelné technologie využila softwarového řešení Siemens, které dokáže snížit tepelnou energii z 2,5 MW/m2 na pouhých 300 W. Navíc dokáže zajistit, aby vyzařované teplo nesnižovalo kvalitu obrazu dalekohledu, což je pro vědecké účely naprosto zásadní.

„Přání otcem myšlenky.“

Vážení čtenáři,

je jisté, že v průběhu dalších deseti let se ekonomika a průmysl výrazně promění. Imperativ snižování nákladů si vynutí další investice do vývoje a výzkumu, nepřetržité zavádění inovací i nových technologií do výroby a její automatizaci, digitalizaci a robotizaci. Zákazníci i veřejné mínění budou vyvíjet stále větší tlak na šetrná, úsporná a udržitelná řešení v oblasti průmyslové produkce i energetiky. Konkurenční prostředí se tak velmi citelně přiostří a obstojí v něm jen ty podnikatelské subjekty, které tento vývoj dokážou včas předvídat a budou schopny se rychle i účinně přizpůsobit.