fbpx

SMS a.s. (Stavby mostov Slovakia) patrí medzi najvýznamnejšie slovenské stavebné firmy. Zameriava sa na dopravné, vodohospodárske a pozemné stavby. Napriek pandémii spoločnosť minulý rok dokončila niekoľko projektov, ktoré majú okrem iného vplyv na skvalitnenie dopravy na Slovensku. O tých najvýznamnejších hovorí riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Dalibor Novotný v rozhovore pre Reportáže z průmyslu. Vďaka čomu sa spoločnosti podarilo zefektívniť riadenie a komunikáciu s projekt manažérmi? A na akých projektoch spoločnosť aktuálne pracuje? Nielen o tom, ale aj o ďalších novinkách v celkovom dianí firmy je nasledujúci rozhovor.

Ako hodnotíte rok 2020 z hľadiska realizovaných zákaziek a výsledkov hospodárenia? Aký dopad malo ochorenie covid-19 na zákazky a celkovú činnosť vašej spoločnosti?

Rok 2020 bol tak ako pre všetkých, aj pre našu spoločnosť do značnej miery poznačený pandémiou koróna vírusu. Zákazky, ktoré sme realizovali, sme vo väčšine prípadov dokončili bez výrazného zdržania aj vďaka tomu, že sa nám podarilo udržať všetky stavby v prevádzke aj v čase najväčších protipandemických opatrení.  Výrazne bolo samozrejme postihnuté hospodárenie stavieb, nakoľko sme museli zaviesť rôzne opatrenia, ako napríklad skrátiť turnusy pracovným skupinám tak, aby sa nestretávali, zabezpečiť ochranné prostriedky všetkým zamestnancom, obmedziť dochádzanie do práce verejnou dopravou navýšením počtu služobných áut atď.

Koncom roku sme v očakávaní celkového spomalenia ekonomiky a s tým súvisiacim poklesom stavebných zákaziek na trhu reorganizovali stratégiu riadenia a obchodovania spoločnosti. Zrušili sme naše regionálne zastúpenia v Bratislave a Košiciach a všetky projekty už riadime výlučne z centrály spoločnosti v Banskej Bystrici. Celoslovenskú pôsobnosť to samozrejme neovplyvnilo, naopak sme zefektívnili riadenie a komunikáciu s projekt manažérmi, napríklad aj centralizovaním uzatvárania zmlúv a objednávok. Bol to nevyhnutný krok k stabilizácii nákladov na správu a personálne výdaje.

Napriek pandémii ste minulý rok dokončili niekoľko dôležitých projektov. Môžete popísať realizáciu a hlavný zmysel tých najvýznamnejších?

Dokončili sme množstvo veľmi zaujímavých stavieb. Z dopravných stavieb určite stojí za zmienku rekonštrukcia mosta Orlové v rámci stavby rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža. Stavba riešila celkovo 6 objektov, kde najvýznamnejšími objektami boli mosty 201 a 202. Mosty tvoria estakádu ponad miestnu komunikáciu, železnicu, rieku Váh a važskú kaskádu. Mosty boli v havarijnom stave, preto bola navrhnutá ich rekonštrukcia. Na moste 201 bola navrhnutá výmena krytu vozovky aj so spádovou vrstvou, výmena ríms a ich rozšírenie na chodník pre chodcov a celková sanácia nosnej konštrukcie. Na moste 202 bola taktiež navrhnutá výmena krytu, ale v tomto prípade bolo treba vybudovať aj novú spriahajúcu dosku, keďže sa jednalo o nosnú konštrukciu tvorenú z tyčových prefabrikátov.

Za zmienku taktiež stojí veľmi náročná rekonštrukcia mosta v Leviciach, kde si verejnosť musela vytrpieť niekoľkomesačnú odstávku hlavnej dopravnej tepny cez mesto. Mostný objekt sa nachádza v intraviláne mesta Levice na ceste I/51 v smeroch Kalná – Levice centrum. Účelom rekonštrukčných prác na moste bolo zabránenie degradácie konštrukcie mosta, ktorá je spôsobovaná najmä nevyhovujúcim stavom mostného zvršku, ktorý bol na hranici svojej životnosti. Opravou sa zvýšila zaťažiteľnosť konštrukcie mosta, zosilnila a zasanovala sa spodná stavba, opravil sa systém odvodnenia, ktorý bol nefunkčný, o 0,5 m sa rozšírila vozovka na moste.

Z vodohospodárskych stavieb sme  v minulom roku dokončili napríklad kanalizáciu a ČOV aglomerácie Valaská. Cieľom projektu bolo zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomerácii Valaská, ktorú tvoria obce Valaská a Hronec, v okrese Brezno. V aglomerácii bola riešená splašková kanalizácia i čistiarne odpadových vôd. V rámci projektu bola vybudovaná nová kanalizácia a ČOV v obci Hronec a dobudovaná kanalizácia a intenzifikovaná ČOV v obci Valaská. Nedobudovaná kanalizačná sieť a nedostatočné čistenie odpadových vôd ohrozovalo povrchové i podzemné vody v povodí rieky Hron, ohrozovalo kvalitu životného prostredia a životné podmienky obyvateľstva. Celková dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v projekte dosiahla 18,956 km a zvýšenie počtu obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych vôd bolo 4765 EO.

Mala pandémia v niečom aj pozitívny dopad na vašu spoločnosť v tom zmysle, že ste vymysleli novú stratégiu, získali nových klientov a podobne?

Nových klientov sme nezískali, keďže stavebné práce realizujeme takmer výlučne pre štátnych investorov. Považujem za pozitívum, že sme sa naučili viac komunikovať online. Napríklad väčšinu porád už realizujeme online a ušetríme tým veľa času, ktorý by naši zamestnanci museli stráviť cestovaním do sídla spoločnosti. Taktiež komunikácia s akcionármi v Prahe alebo Paríži prebieha  najmä online.

Na akých projektoch aktuálne pracujete, ktoré sú tie najvýznamnejšie?

Najvýznamenjšou stavbou, ktorú aktuálne realizujeme, je stavba I/66 Brezno – obchvat, II. etapa, I. úsek. Hlavným cie­ľom je odbremenenie centra mesta od tranzitnej, prevažne ťažkej nákladnej dopravy, ktorá smeruje cez mesto ďalej po cestách I/72 a II/529.

Začiatok navrhovanej úpravy km 2,397 je na ramene križovatky Mazorníkovo navrhnutej v I. etape výstavby obchvatu. Dĺžka navrhovanej úpravy preložky cesty I/66 je cca 1,640 km po navrhovanú okružnú križovatku Rohozná. Pre zmenšenie trvalých záberov sú navrhnuté oporné múry a zárubné múry. Pre zníženie hlukových pomerov sú navrhnuté protihlukové steny, resp. protihlukové opatrenia v križovatke Rohozná. Trasa obchvatu cesty I/66 prechádza od začiatku po km 3,100 časťou plošne rozsiahlych, potenciálnych a aktívnych zosuvov, zamokreným územím, vzhľadom na to je riešená sanácia územia.

Aké sú vaše plány na najbližšie obdobie, plánujete napríklad aj investície do svojho majetku, prípadne sa zamerať na nové oblasti stavebníctva či získať nových klientov?

Vzhľadom na skutočnosť, že aktuálne prebieha zbližovanie našej spoločnosti so štruktúrami spoločnosti Eurovia v rámci Českej a Slovenskej republiky, našou prioritou je posilnenie našej pozície na trhu a sústredenie sa na našu najsilnejšiu stránku, ktorou sú mostné stavby.

Prioritou vašej firmy je aj ochrana životného prostredia. Aké kroky v tomto smere pri realizácii projektov podnikáte?

Naša spoločnosť je členom skupiny Vinci a sme aj súčasťou registra EMAS (Schéma Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit), týmto sme zaviazaní dodržiavať tie najvyššie štandardy ochrany životného prostredia na našich stavbách. Dbáme samozrejme na dodržiavanie všetkých záväzných požiadaviek, ktoré sa týkajú ochrany ŽP. Okrem toho sa snažíme podnikať kroky, ktoré sú nad rámec týchto požiadaviek. Napríklad v odpadovom hospodárstve sa snažíme stavebné odpady zhodnocovať minimálne na 75 percent, robíme pravidelné kontroly a pravidelne zvyšujeme úroveň vedomostí a správania našich zamestnancov v oblasti ochrany ŽP a havarijnej pripravenosti. V rámci environmentálnych systémov riadenia sledujeme každoročne ukazovatele, na základe ktorých hodnotíme naše environmentálne správanie.

 


Diskuze

Doporučujeme

Představení nových špičkových strojů a digitálních technologií

Doosan představí sortiment nových špičkových a technicky vyspělých strojů a digitálních technologií na firemním stánku č. FM.711/1 v centru sekce stavebních a těžebních strojů Open-Air Area Middle na veletrhu Bauma 2022. Expozici Doosan bude dominovat sekce Inovačního centra a pod tématem „Powered by Innovation“ představí nejnovější výsledky vývoje špičkových systémů jako jsou Concept-X, Xitecloud a DoosanCONNECT. Nebudou chybět další unikátními produkty, jako je celosvětově první „transparentní lžíce“ nebo nový model DX225LC-7X, první „chytré“ pásové rypadlo společnosti Doosan. 

Hodnota veřejných zakázek meziročně poklesla o 22,9 %

V lednu až dubnu 2022 byly oznámeny zakázky celkem v hodnotě 36,1 mld. Kč, z toho bylo později zadáno 3,1 mld. Kč (tedy 9 % z oznámených). Skutečná zadaná hodnota byla 2,9 mld. Kč, protože zadaná hodnota byla o cca 6 % nižší než při oznámení. Z celkového objemu oznámených zakázek byly později zrušeny zakázky za 1,2 mld. Kč (tedy cca 3 % z oznámených). Po odečtení zadaných a zrušených zakázek zbývá v systému ještě 31,8 mld. Kč (tedy 88 %). Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2022 zpracované analytickou společností CEEC Research s.r.o. za podpory generálního partnera našich výzkumů společnosti Wienerberger s.r.o.