fbpx

SAKO Brno, a. s., poskytuje komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství pro města, obce, obchodní společnosti, živnostníky a občany. Jejím 100procentním vlastníkem je statutární město Brno, přičemž dlouhodobě patří k nejstabilnějším společnostem na poli odpadového hospodářství v regionu. „Naše společnost má jako dodavatel tepelné a elektrické energie vyrobené z odpadu významnou pozici v energetické infrastruktuře města," říká Ing. Karel Jelínek, ředitel společnosti, v rozhovoru pro Reportáže z průmyslu.

Vaším domovským přístavem je Brno, kde dlouhodobě zabezpečujete svoz komunálního odpadu.  Jaké další služby svým zákazníkům nabízíte?

Společnost SAKO provozuje jedno ze čtyř zařízení na energetické využívání odpadu (dále jen „ZEVO") v České republice, ve kterém energeticky využíváme komunální odpady od více než 1,5 milionu obyvatel Jihomoravského kraje a krajů okolních. Naše společnost se jako dodavatel tepelné a elektrické energie významnou měrou podílí i na energetické bezpečnosti města Brna.

V Brně zajišťujeme sběr a svoz směsného i tříděného odpadu, a to moderním vozovým parkem, který čítá přes 60 vozidel. Klademe velký důraz na profesionalitu našich služeb a také na ohleduplnost vůči husté městské dopravě i klidovým obytným zónám. Ve městě máme rozmístěno více než 56 tisíc odpadových nádob na směsný komunální odpad a téměř 6,5 tisíce barevných popelnic a kontejnerů na separovaný odpad. Nad rámec tohoto zajišťujeme i provoz 35 brněnských sběrných středisek.

Součástí našeho zařízení je i dotřiďovací linka, na které ročně dotřídíme přes šest tisíc tun předtříděného odpadu z města Brna a okolních obcí. Zvažujeme výstavbu regionální poloautomatické dotřiďovací linky s kapacitou 15 tisíc tun tříděného plastového a papírového odpadu za rok.

SAKO se velmi aktivně angažuje i ve výchově a  osvětě ekologického smýšlení a  chování obyvatel regionu. Podporujeme projekty spojené se  životním prostředím, mládeží a  regionální charitativní pomocí potřebným. V rámci koncepce společenské odpovědnosti aktivním způsobem přispíváme ke zlepšování životního prostředí ve městě Brně i kvality života jeho obyvatel.

Také jako společensky odpovědná společnost podporujeme předcházení vzniku odpadu. Na čtyřech sběrných střediscích odpadu provozujeme projekt nazvaný RE-USE a RE-NAB. Smyslem projektu RE-USE je formou veřejné sbírky shromažďovat odložené použitelné věci a za symbolickou částku je prodávat. Výtěžek je určen na výsadbu zeleně ve městě Brno. Za rok 2017 bylo takto vybráno 184 tisíc korun, za celou dobu fungování projektu bylo vybráno již přes 300 tisíc korun. V rámci projektu RE-NAB se systematicky shromažďuje použitelný odložený nábytek, který je následně předáván prostřednictvím Magistrátu města Brna sociálně potřebným občanům Brna.

V loňském roce jste realizovali rozsáhlý projekt na vyvedení tepla ve formě horké vody z vašeho zařízení pro energetické využívání odpadů do sídliště Líšeň a Vinohrady. Jaké byly celkové náklady na tuto akci? Co všechno obsahovala?

V roce 2017 se nám podařilo úspěšně postavit a uvést do provozu horkovodní výměníkovou stanici s vyvedením výkonu do horkovodní sítě CZT. Projekt zahrnuje dvě samostatné realizační části, které jsou nerozlučně spojeny s jediným cílem, a to vyvedením tepelného výkonu ZEVO SAKO do systému centrálního zásobování teplem města Brna v horké vodě (v souvislosti s plánovaným ukončením dodávek tepla  ve formě páry do roku 2021, čímž je zajištěna vyšší bezpečnost a nižší ztráty v soustavě.)

Součástí projektu jsou horkovodní napáječe ve směru na Juliánov a druhý Líšeň-Vinohrady o celkové délce 2,6 kilometru. Projekt trval zhruba tři roky a byl ukončen letos v únoru.

Projekt je součástí modernizace rozvodné sítě tepla v Brně a také dalším krokem k optimalizaci výroby tepla a zapojení velkých teplárenských zdrojů. Tím je mimo teplárenských provozů i ZEVO SAKO Brno. To je v letním období hlavním zdrojem tepelné energie do soustavy CZT, v průběhu topné sezony se podílí na dodávkách 10 – 15 procenty z celkové spotřeby v rámci soustavy CZT.

Celkové náklady na realizaci projektu se pohybovaly okolo 150 milionů korun.

Důležitou roli ve vaší společnosti hraje  ZEVO – zařízení pro energetické využívání odpadů, které je zároveň i významným producentem energie. V jaké fázi jsou plány na jeho očekávané rozšíření?

Rozšíření ZEVO SAKO ze současných dvou kotlů na tři by mělo zajistit navýšení stávající kapacity o více než 100 tisíc tun energeticky využitelných odpadů za rok. Instalovaná kapacita tohoto zařízení by měla ročně dosáhnout 380 tisíc tun spalovaných materiálově nevyužitelných komunálních odpadů.

Radní města Brna doporučili zastupitelstvu odsouhlasit přípravné práce a studie projektu „OHB II -  linka K1“, čímž bychom se vrátili k původnímu projektu a jeho realizaci z roku 1989, tj. stavu před rekonstrukcí z let 2009 a 2010, kdy došlo k modernizaci a rekonstrukci pouze dvou linek ze tří instalovaných a po třetím kotli zbyla v kotelně jen prostorová rezerva. Definitivně však o dostavbě rozhodnuto není. Vzhledem k tomu, že již řadu let nebyl přijat nový zákon o odpadech, a je tedy nejasná budoucnost ve smyslu dalšího směřování odpadového hospodářství ČR. V EU se revidují dokumenty o nejlepších dostupných technikách, které budou mít vliv na celkovou koncepci projektu, a tudíž nelze za této situace od města žádat definitivní rozhodnutí pro dostavbu třetí linky. Zastupitelstvo města Brna schválilo v dubnu 2018 záměr projektu „Odpadové hospodářství Brno II" a doporučilo pokračovat v přípravě dokumentů potřebných pro realizaci projektu OHB II linka K1 např. zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace o hodnocení vlivu stavby na ŽP - EIA a přípravu obchodních a technických požadavků pro výběrové řízení na zhotovitele stavby. Poté bude projekt „OHB II" znovu předložen do Rady a Zastupitelstva města Brna k definitivnímu rozhodnutí.

Nové zařízení má být umístěno ve stávající kotelně v areálu SAKO a má být vybaveno nejmodernější technologií pro čištění spalin tak, aby splňovalo i nové, zpřísněné normy a podmínky provozu včetně plnění nově navrhovaných emisních limitů pro sledované znečišťující látky vypouštěné do ovzduší. Plánované rozšíření zařízení na energetické využívání odpadů SAKO Brno bude po technologické stránce na vyšší technické úrovni než stávající dvě spalovenské linky. Kotel by měl být v tomto případě horizontálního provedení.

V průběhu roku 2019 budeme hledat partnery, kterým přislíbíme bezpečnou budoucnost pro jejich odpady a oni nám zase zajistí odpady jako palivo pro třetí spalovací linku.

Kam budou směřovat vaše další investice?

Mezi strategické projekty SAKO Brno patří mimo již zmíněného vyvedení tepelného výkonu v horké vodě a výstavby třetí spalovenské linky i projekt „Bezodpadové hospodářství SAKO" a projekt „Regionální dotřiďovací linky".

Cílem projektu Bezodpadového hospodářství SAKO je využití škváry jako stavebního materiálu. V současnosti evidujeme jako hmotnostně nejvýznamnější výstupy z procesu spalování zhruba 50 tisíc tun škváry (inertního anorganického materiálu), ze které každoročně vyseparujeme okolo čtyř tisíc tun železných a 400 tun neželezných kovů. Škvára se zatím využívá pro technické zabezpečení skládek.

Představenstvo společnosti SAKO v letošním roce schválilo přípravu výstavby regionální dotřiďovací linky. Projekt uvažuje s kvalitativním dotřiďováním 10 až 15 tisíc tun přetříděných odpadů za rok. Linka by měla být poloautomatická – automatická, což by zaručilo vysokou kvalitativní i kvantitativní úroveň vytřídění jednotlivých materiálových komodit a eliminovalo rizika nároků na pracovní sílu, která v současnosti chybí v řadě odvětví, odpadové hospodářství nevyjímaje.

Spustili jste mobilní aplikaci, která umožňuje obyvatelům Brna nahlásit plný kontejner. Jak tato služba v praxi funguje?

Mobilní aplikaci „Třídění odpadu v Brně", která slouží na ohlašování přeplněných kontejnerů, využíváme již od roku 2014. Kromě zmíněné funkce aplikace také umožňuje podle GPS souřadnic dohledat nejbližší stanoviště nádob na tříděný odpad nebo sběrné středisko. Občané se v ní také dozvědí více podrobností o tom, jaké odpady lze na sběrná střediska odkládat a jak v Brně fungují projekty re-use managementu.

Aplikaci se lidé naučili využívat poměrně aktivně. Má především tu výhodu, že přeplněný kontejner ohlásíte jednoduše hned na místě a nemusíte kvůli tomu ani zapínat počítač. Ke komunikaci s občany denně využíváme i jiné prostředky, ať už jsou to webové formuláře, telefonické spojení s dispečinkem nebo nejrůznější webové aplikace. 

V příštím roce plánujeme mobilní aplikaci inovovat a rozšířit ji o nové funkce.


Připravila Lucie Jordanová


 

 


 

Diskuze

Doporučujeme

Získat parcelu pro developerský projekt trvá v průměru 11 měsíců

Praha 30.9.2020 - Téměř polovina dotázaných developerů má potíže s pořizováním parcel pro výstavbu (48 %). V průměru jim trvá získat vybranou parcelu 11 měsíců. Nejvíce atraktivní jsou dle dotázaných developerů parcely v blízkosti metra, nádraží nebo jiné dopravní cesty v rámci města. Více než třetina oslovených se účastní státních veřejných soutěží o pozemky, stavby či jiné objekty (36 %). Vyplývá to ze Studie developerských společností zpracované analytickou společností CEEC Research.

Babišova Deza: tikající ekologická bomba?!

Společnost DEZA, a.s., zpracovává surový benzol a vysokoteplotní černouhelný dehet, ze kterých vyrábí řadu základních aromatických sloučenin určených pro další chemické zpracování. Některé izolované látky, například naftalen a antracen, dále chemicky modifikuje, čímž získává širokou paletu výrobků. Firma je součástí koncernu Agrofert, který patří do svěřeneckého fondu premiéra Andreje Babiše. Chemička sídlí ve Valašském Meziříčí. Odpadní vody vypouští do řeky Bečvy. Do té se předminulý víkend dostal prudce jedovatý kyanid a způsobil největší ekologickou katastrofu podobného druhu za posledních deset let, V Bečvě zahynulo třicet tun ryb.