Inzerce

Základní údaje

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).

Kdo je správce osobních údajů:

Amazing Media s.r.o.,
sídlo: Valová 2357/8, 789 01 Zábřeh, 
IČO: 04716841
DIČ: CZ04716841

Kontaktní údaje:

datová schránka: 9vhhmr6
E-mail: info@amazingmedia.cz
Tel.: +420 777 017 252

Zástupce správce / společný správce / pověřenec pro ochranu osobních údajů není zřízen.

Zásady zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem
 2. Osobní údaje shromažďujeme výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nejsou zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný
 3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů
 4. Přijali jsme veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávali přesné a aktualizované osobní údaje
 5. Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány
 6. Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zákazníci:
Jméno, příjmení, telefon, email, adresa pro doručení (u předplatitelů)

Dodavatelé:
Jméno, příjmení, telefon, email

Na jakém právním základu Vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě tzv. plnění ze smlouvy: prodej zboží a služeb, fakturace, vzájemná komunikace. Dále v omezené míře na základě jednotlivých souhlasů se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby a dále na základě plnění našich zákonných povinností či plnění v rámci našeho oprávněného zájmu na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Proč Vaše osobní údaje musíme zpracovávat

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Poskytnutí osobních údajů je nutnou podmínkou pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit. Dalším důvodem je i zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Obecně Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nenutnějším možném rozsahu, abychom mohly poskytovat řádně své služby a plnit své závazky k Vaší spokojenosti.

Vaše osobní údaje zásadně neposkytujeme do zemí, které nejsou členy Evropské unie a kde neplatí znění Nařízení EU GDPR.

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme

Našim dodavatelům služeb a vedení ekonomické agendy (zejména pak účetní firmě), a to pouze v nejnutnějším rozsahu. Dále vybraným zaměstnancům, kteří vykonávají svou práci na předmětném úseku a u předplatitelů poskytujeme osobní údaje společnosti SEND Předplatné spol. s r.o., se sídlem ve Žlíbku 1800/77, Praha 9, IČ 610 61 409, která je užívá za účelem doručení předplacených tiskovin.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť, ale i osobní údaje zpracovávané v listinné podobě, zejména pomocí šifrování. Správce přijal zabezpečení jak svého sídla a kanceláří, tak přijal i opatření ke vztahu k zaměstnancům, kdy k osobním údajům mají přístup pouze proškolené a prověřené osoby.

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme

Správce zpracovává Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Či po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje nenávratně likviduje.

Jaká jsou Vaše práva

Dle GDPR jsou Vaše práva:

 • Právo být zapomenut, být vymazán (článek 17 GDPR)
 • Právo být seznámen s údaji, které správce či zpracovatel o subjektu má (článek 15 GDPR)
 • Právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů (článek 21 GDPR)
 • Právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR)
 • Právo mít možnost přenést své osobní údaje od správce k třetímu subjektu (článek 20 GDPR)
 • Právo žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování (článek 22 GDPR)
 • Právo aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze Vám nezpůsobila újmu (článek 16 GDPR)

Při využití výše uvedených práv prosím kontaktujte uvedené odpovědné osoby, které Vás provedenou dalším postupem