Inzerce

I. Všeobecné ustanovení

1.1.
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen podmínky) upravují smluvní vztahy při uveřejňování reklamy a jiné inzerce (dále též jen „Reklama") mezi společností Amazing Media, s.r.o., se sídlem: Valová 2357/8, 789 01 Zábřeh, IČ: 047 16 841, DIČ: CZ 04716841, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložka 64841 (dále jen „Vydavatel") a zadavateli (dále jen „Zadavatel") v časopise s názvem Reportáže z průmyslu včetně veškerých příloh a bonusového vydání, a to na základě smlouvy uzavřené mezi Vydavatelem a Zadavatelem. 

1.2.
Za reklamu se považují veškerá sdělení, i když nejsou určena k podpoře prodeje produktů či služeb Zadavatele (či jiné osoby) nebo nejsou činěna v souvislosti s podnikatelskou činností Zadavatele či jiné osoby.

1.3.
Po celou dobu platnosti jsou tyto podmínky uveřejněny též na internetových stránkách Vydavatele na adrese 
www.reportazezprumyslu.cz

II. Smlouva

2.1.
K uzavření smlouvy mezi Zadavatelem a Vydavatelem dojde buďto na základě sepsání smlouvy v listinné podobě obsahující vlastnoruční podpis Zadavatele a Vydavatele nebo na základě potvrzení písemné, faxové či emailové objednávky Zadavatele ze strany Vydavatele (dále též jen „Smlouva"). Smlouvou se za podmínek v ní sjednaných Vydavatel zavazuje uveřejnit pro Zadavatele Reklamu a Zadavatel se zavazuje zaplatit za to Vydavateli odměnu (dále též jen „Odměna"). 

2.2.
Součástí Smlouvy jsou ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tyto podmínky. 
Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním těchto podmínek.

2.3.
Smlouva a právní vztah mezi Vydavatelem a Zadavatelem založený se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, zejména § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2.4.
Pro uzavření Smlouvy se zpravidla využívá formulář uveřejněný Vydavatelem na jeho internetových stránkách na adrese
www.reportazezprumyslu.cz.

2.5.
Smlouva musí obsahovat všechny potřebné náležitosti obou smluvních stran: obchodní název Zadavatele i Vydavatele, sídlo, IČ, DIČ, jméno zástupce Zadavatele odpovědného za danou smlouvu. Další nutné parametry, které je potřeba ve Smlouvě uvést, jsou, název časopisu (Reportáže z průmyslu), označení čísla vydání, druh reklamy, ujednaná cena, odkaz na tyto podmínky. Pokud se jedná o specifické znaky Reklamy, také musí být ve Smlouvě sepsány (např. daná rubrika, barva, umístění, článek, ve kterém má být Reklama umístěna, termín dodání podkladů, uzávěrka pro tisk). 

2.6.
Dohoda o změně či zrušení Smlouvy musí mít písemnou formu a projevy vůle obou smluvních stran se musí nacházet na jedné a téže listině.

III. Reklama

3.1.
Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, uveřejní Vydavatel Reklamu s obsahem a v provedení dodaném Zadavatelem. 

3.2.
Zadavatel je zodpovědný za včasné dodání podkladů Reklamy, případně jednotlivých podkladů pro vyhotovení návrhu nové Reklamy. Jestliže Zadavatel dodá podklady, které nebudou splňovat požadavky stanovené či obvykle vyžadované
Vydavatelem, či budou jinak nevhodné pro šíření, bude o této skutečnosti Vydavatel bez zbytečného odkladu informovat Zadavatele. Zadavatel je v takovémto případě povinen doručit Vydavateli vhodné podklady obratem a v požadovaném stavu. 
Zadavatel je povinen podklady dodat do termínu zadaném Vydavatelem. Zadavatel se zavazuje, že uhradí Vydavateli smluvní pokutu , pokud včas nedodá podklady dle předchozích vět tohoto odstavce podmínek, a to ve výši 100 % ceny (Odměny).

3.3.
Vydavatelství zaručuje kvalitu tisku běžnou pro požadované tiskové médium, a to v rámci možností daných dodaným materiálem od Zadavatele.

3.4.
Zadavatel je plně odpovědný za podklady předané Vydavateli. Zadavatel se zavazuje, že šíření podkladů předaných Vydavateli nebudou zasažena práva a oprávněné zájmy třetích osob (zejména, nikoliv však jen, právo na ochranu osobnosti fyzických osob, právo na ochranu dobré pověsti právnických osob, autorská práva, práva související s právem autorským a práva k ochranné známce), a nebudou ani porušeny obecně závazné právní předpisy, zejména zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, případně zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění. Zadavatel se zavazuje, že pokud Vydavateli vznikne v důsledku šíření Reklamy škoda nebo jiná újma, tuto škodu (újmu) v plné výši nahradí. Škodou se rozumí i náklady soudního či rozhodčího řízení, včetně nákladů na právní zastoupení v těchto věcech.

3.5.
Vydavatel má v souvislosti s uveřejňováním Reklamy zájem na zachování a posílení svého dobrého jména a pověsti jako 
Vydavatele seriózního tisku. Tomuto jeho oprávněnému zájmu by odporovalo zejména uveřejňování Reklamy jakkoli nemravné, extremistické, sociálně či politicky nekorektní, diskriminační nebo lživé, zavádějící či jinak nepoctivé anebo i uveřejňování Reklamy, jejíž právní dovolenost je sporná. Uveřejnění takovéto Reklamy je Vydavatel oprávněn odmítnout a od uzavřené Smlouvy odstoupit.

3.6.
Zadavatel je povinen dát Vydavateli k dispozici všechny potřebné podklady pro šíření Reklamy, Vydavatel ovšem není povinen tyto podklady uchovávat, případně Zadavateli vracet.

3.7
Tvoří-li Reklamu k uveřejnění pro Zadavatele přímo Vydavatel, má autorská práva k vytvořené Reklamě Vydavatel, kdy pro její další šíření musí Vydavatel Zadavateli udělit písemný souhlas s jejím dalším použitím. Vydavatel je povinen před uveřejněním jím vytvořené Reklamy předložit ji ke korektuře Zadavateli. Zadavatel je povinen vyjádřit se k Reklamě do dvou pracovních dnů od doručení. Jestliže se Zadavatel k Reklamě během této lhůty nevyjádří, má se za to, že Reklamu schválil. 
Opakování korektury den před předáním do tisku je vyloučeno. 

3.8.
Vydavatel je oprávněn označit Reklamu vhodným způsobem (doplněním označení PR, inzerce, reklama, komerční prezentace, apod.), není-li z jejího provedení bez dalšího zřejmé, že se nejedná o redakční obsah internetových stránek.

IV. Realizace objednávky

4.1.
Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout šíření reklamy.

 1. v případě, kdy zadaná Reklama nebude odpovídat uzavřené Smlouvě, či jiné dohodě mezi Vydavatelem a Zadavatelem, anebo se nebude řídit těmito podmínkami
 2. v případě, kdy budou porušeny zásady Vydavatele
 3. z důvodů právně závadného obsahu Reklamy
 4. z důvodů poškození dobrého jména Vydavatele
 5. z důvodů uvedených v čl. III odst. 3.5. těchto podmínek.

4.2.
Pokud není výslovně dohodnut termín šíření Reklamy, potom závisí její uveřejnění na možnostech Vydavatele. 

4.3.
Pokud není výslovně dohodnuto umístění, kde má být Reklama šířena, potom závisí její uveřejnění na možnostech Vydavatele.

4.4.
Reklama bude uveřejněna v odpovídající rubrice bez nutnosti výslovné dohody. 

4.5.
Pokud Zadavatel dodá již hotovou Reklamu, která neodpovídá rozměrům, formátu reklamní plochy či technickým možnostem příslušného média, Vydavatel upraví Reklamu běžným způsobem, aniž by byl povinen Zadavatele informovat. 

4.6.
Vydavatel není povinen kontrolovat vhodnost umístění Reklamy vzhledem k redakčnímu textu nebo jinému redakčnímu obsahu.

V. Odměna

5.1.
Za uveřejnění Reklamy je Zadavatel povinen zaplatit Vydavateli Odměnu sjednanou ve Smlouvě. 

5.2.
Nebyla-li ve Smlouvě Odměna sjednána, je Zadavatel povinen zaplatit Vydavateli Odměnu určenou podle ceníku Vydavatele, uveřejněného na internetových stránkách Vydavatele na adrese www.reportazezprumyslu.cz a platného ke dni uzavření Smlouvy.

5.3.
Nebylo-li ve Smlouvě sjednáno jinak, je Odměna (i zálohově) splatná v celku, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne vystavení (doručení) zálohové faktury Vydavatele, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne uveřejnění Reklamy. Odměna se považuje za zaplacenou dnem, kdy bude připsána na účet Vydavatele.

5.4.
Má-li Vydavatel podle Smlouvy uveřejnit Reklamu během více vydání v roce, a nebylo-li ve Smlouvě sjednáno jinak, je Odměna splatná po částech odpovídajících rozsahu, v jakém byla Reklama uveřejněna v příslušných kalendářních měsících, a to do čtrnácti (14) dnů od jednotlivých uveřejnění. 

5.5.
K Odměně bude připočteno DPH v aktuální výši. 

5.6.
Vydavatel Zadavateli vystaví a doručí v souladu s právními předpisy o dani z přidané hodnoty bez zbytečného odkladu daňový doklad (fakturu). Nevystavení, resp. nedoručení daňového dokladu (faktury) však nemá vliv na splatnost Odměny. Vydavatel si vyhrazuje právo zasílání daňového dokladu ve formátu PDF elektronickou poštou. 

5.7.
Dostane-li se Zadavatel do prodlení s úhradou Odměny nebo její části je povinen zaplatit Vydavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení a dále zákonný úrok z prodlení. Zadavatel je dále povinen uhradit Vydavateli náklady spojené s vymáháním dlužné Odměn nebo její části, a to zejména náklady Vydavatele na právnízastoupení. Vydavatel má právo v případě prodlení úhrady Odměny odmítnout realizaci dalších objednávek včetněobjednávek z rámcové smlouvy, nebo může jejich realizaci učinit závislou na platbách předem. 

5.8.
Společně s fakturou zašle Vydavatel Zadavateli na jeho žádost doklad o šíření Reklamy. To platí pouze pro tištěná média. Podle druhu rozsahu objednávky jsou tak poskytovány výstřižky, stránky, kompletní výtisk nebo jejich kopie především elektronickou formou, zejména ve formátu PDF a JPG. 

5.9.
Vydavatel může poskytnout slevu ve výši 15 % ze základní ceny Reklamy (bez DPH) reklamním agenturám. Předpokladem je, aby objednávku předkládala přímo reklamní agentura, která současně odpovídá za dodání podkladů a je Zadavatelem Reklamy. 

5.10.
Vydavatel si vyhrazuje právo stanovit pro zvláštní vydání jiné ceny, než jsou uvedeny v aktuálním ceníku.

VI. Reklamace

6.1.
Zadavatel je povinen ihned po uveřejnění ověřit obsahovou správnost, funkčnost a úroveň grafického provedení Reklamy.

6.2.
Uveřejní-li Vydavatel Reklamu s vadami, zejména uveřejní-li ji s nesprávným obsahem, v nesprávném grafickém provedeníči nesprávným způsobem (nesprávné umístění, reklamní pozici apod.) je Zadavatel oprávněn požadovat odstranění vady, náhradu uveřejnění Reklamy bez vady v rozsahu odpovídajícím povaze vady a rozsahu, v jakém se uveřejnění Reklama vyskytla. 

6.3.
Nárok z odpovědnosti Vydavatele za vady je Zadavatel povinen uplatnit u Vydavatele písemně ihned, co byla vada zjištěna, nejpozději však do dvou (2) týdnů od data šíření Reklamy, jinak zaniká. Vedle uplatňovaného nároku je Zadavatel povinen přesně specifikovat vadu, která nárok odůvodňuje. 

6.4.
Náhradní uveřejnění Reklamy poskytne Vydavatel dle těchto podmínek, co nejdříve po uplatnění nároku na ně a při zohlednění provozních možností Vydavatele.

6.5.
Nároky Zadavatele z odpovědnosti Vydavatele za vady dle těchto podmínek nevzniknou, bylo-li uveřejnění Reklamy s vadami způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za takové okolnosti se považují zejména občanské nepokoje, vojenskéoperace, krizové stavy, zásahy soudu či veřejné správy, výpadek dodávky elektrické energie, nebo technické závady způsobené třetími osobami, nebo další události mimo vliv Vydavatele. 

6.6.
V případě, že se vyskytnou v důsledku vadných podkladů nedostatky při zpracování, tisku, vkládání či jiném šíření Reklamy, které nebyly zjevně rozeznatelné při přijetí objednávky, nemá Zadavatel žádný nárok na slevu nebo šířenínáhradní Reklamy. Text Reklamy je Zadavateli zasílán ke korekturám pouze na výslovnou písemnou žádost Zadavatele a pouze v případě, kdy je to z časových důvodů možné. Zadavatel zodpovídá za správnost a úplnost jim provedených korektur. Zadavatel je povinen zaslat Vydavateli korektury písemně, jinak k nim Vydavatel není povinen přihlížet. Vydavatel stanoví Zadavateli přiměřenou lhůtu pro provedení korektury. Nedoručí-li Zadavatel korektury dokonce stanovené lhůty, je Vydavatel oprávněn šířit Reklamu ve verzi zaslané ke korekturám.

VII. Ochrana dat, obchodní sdělení

7.1.
Zadavatel tímto poskytuje Vydavateli výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, zejména pak s tím, aby Vydavatel použil jeho osobní údaje poskytnuté Vydavateli na základě, či v souvislosti s uzavřením Smlouvy, ve svévlastní databázi za účelem nabízení produktů, obchodních služeb Vydavatele. Souhlas je poskytnut na dobu 12 let. Jakékoliv odvolání souhlasu podle tohoto článku nemá vliv na oprávnění dodavatele na zpracování informací a údajů, které vyplývá z příslušných právních předpisů, ledaže by výslovně stanovily jinak.

7.2.
Uzavřením Smlouvy Zadavatel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. s tím, že mu budou vydavatelstvím zasílána nevyžádaná obchodní sdělení na jeho adresu (včetně e-mailové).

7.3.
Zadavatel (fyzická osoba) má právo požadovat na Vydavateli přístup ke svým osobním údajům, informacím o jejich zpracování, vysvětlení a případně odstranění závadného stavu při zpracování jeho osobních údajů, právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i další práva podle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

7.4.
Zadavatel bere na vědomí, že Vydavatel je oprávněn k vymáhání svých pohledávek vůči Zadavateli využít třetí osobu. 

7.5.
Vznikne-li mezi Zadavatelem a Vydavatelem soudní spor související se Smlouvou, jejíž obsah se bude řídit těmito podmínkami, bude rozhodovat soud příslušný podle sídla Vydavatele.

VIII. Ostatní ustanovení

8.1.
Stornování objednávky, musí být v každém případně provedeno písemně. Nároky Vydavatele na platbu zůstávají, a to 30-20 kalendářních dní před uzávěrkou pro tisk 35 % z ceny (Odměny), 20-10 kalendářních dní před uzávěrkou pro tisk 50 % z ceny (Odměny) a v termínu kratším jak 9 kalendářních dnů před uzávěrkou pro tisk nebo po ní 100 % z ceny (Odměny). V případě, kdy Vydavatel odmítne uveřejnit již potvrzenou objednávku z důvodů na straně Zadavatele (v souladu se Smlouvou a těmito podmínkami), zejména pak z důvodu neuhrazení závazku Zadavatele, náleží Vydavateli smluvní pokuta ve výši 100 % z ceny(Odměny). 

8.2.
Pokud by vznikly odůvodněné pochybnosti o platební schopnosti Zadavatele či pokud by Zadavatel byl v prodlení s úhradou jakékoliv splatné faktury (byť vystavené na základě jiné smlouvy) Vydavatele, je Vydavatel podle své volby:

 1. oprávněn odstoupit od Smlouvy,
 2. přerušit poskytování plnění anebo
 3. vázat poskytnutí dalších plnění (včetně plnění již objednaného) na platbu předem.

Vydavatel není povinen přerušení poskytování plnění podle písm. b) Zadavateli oznámit.

8.3.
Vydavatel upozorňuje ve smyslu § 431 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, že jednotliví zaměstnanci Vydavatel jsou oprávněni jednat jen v rozsahu jim uděleného pověření a jen ve věcech obvyklých pro jejich pracovní pozici. Aniž je tím dotčeno ustanovení předchozí věty, následující smlouvy může uzavírat anebo právní jednání činit v zastoupení Vydavatele vždy pouze jeho statutární orgán (způsobem jednání navenek zapsaným do obchodního rejstříku) nebo osoby těmito statutárními zástupci výslovně k tomu pověřené na základě speciální písemné plné moci, která bude výslovně obsahovat zmocnění k takovému právnímu jednání:

 1. smlouvy o smlouvě budoucí,
 2. jakékoliv zajištění či utvrzení dluhů včetně ujednání o smluvních pokutách a uznání dluhu, ručení, finanční záruky apod.,
 3. uzavření zástavní smlouvy,
 4. veřejná nabídka,
 5. postoupení pohledávky, 
 6. převzetí dluhu, 
 7. přistoupení k dluhu, 
 8. převzetí majetku, 
 9. postoupení smlouvy,
 10. jakákoliv jednání týkající se cenných papírů (včetně směnek), 
 11. dohoda o narovnání,
 12. vzdání se práva a prominutí dluhu.

8.4.
Jakékoliv reklamní nabídky Vydavatele formou reklamy a informace uvedené v jeho cenících anebo katalozích se nepovažují 
za nabídku na uzavření smlouvy.

8.5.
Ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se mezi stranami neužijí. 

8.6.
Ustanovení § 1805 odst. 2, § 1913, § 1950, § 1952 odst. 2 a i 1995 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, se mezi stranami neužijí.

8.7.
Vydavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svoji splatnou pohledávku vůči Zadavateli proti pohledávkám Zadavatele za 
Vydavatelem a to bez ohledu na to, zda jsou tyto pohledávky splatné či nikoliv a bez ohledu na měnu nebo právní vztah, z 
nějž vznikly.

8.8
Zadavatel se s Vydavatelem dohodli, že mezi nimi uzavřené Smlouvy se budou řídit českým právem, a to
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

8.9.
Ukončení Smlouvy mezi Vydavatelem a Zadavatelem musí být provedeno písemně. 

8.10.
Vydavatel si vyhrazuje právo dohodnout se Zadavatelem prostřednictvím Smlouvy individuální podmínky. 

IX. Změna podmínek

9.1.
Vydavatel může tyto podmínky v přiměřeném rozsahu změnit, a to zejména v případě:

 1. změny či zrušení právních předpisů, vydání nových právních předpisů či změny výkladu příslušných právních předpisů, nebo
 2. nepředvídatelných změn na trhu.

9.2.
Změna bude oznámena Zadavateli podle volby Vydavatele buď odesláním příslušné informace a úplného znění změny podmínek na kontaktní e-mailovou adresu Zadavatele či písemným oznámením. Takováto změna vstupuje mezi Vydavatelem a Zadavatelem v platnost uplynutím lhůty 25 dní ode dne oznámení změny. V případě, že Zadavatel nebude se změnou souhlasit, je oprávněn vypovědět příslušnou Smlouvu ve lhůtě podle předchozí věty s výpovědní dobou 30 dnů. V případě, kdy Zadavatel nevyužije svého práva na výpověď Smlouvy, platí, že se změnou souhlasí.

9.3.
Vydavatel si vyhrazuje právo při zavedení nových produktů stanovit pro ně odchylné všeobecné obchodní podmínky.

X. Platnost

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. 7. 2017