Inzerce

Edwards zvyšuje investiční aktivity na cestě za vyšší efektivitou výroby

13. května 2024
Edwards zvyšuje investiční aktivity na cestě za vyšší efektivitou výroby

Jan Večeřa, generální ředitel společnosti Edwards, s.r.o., foto: Tomáš Nosil

Společnost Edwards, s.r.o., ve svém výrobním závodě v Lutíně u Olomouce vyvíjí a vyrábí špičkové vědecké i průmyslové vakuové vývěvy. Patří k významným zaměstnavatelům olomouckého regionu a svou pozici nadále posiluje. Společnost má vlastní vývojový tým jak pro vědecké, tak pro průmyslové vývěvy a mapa nových produktů vypadá vskutku zajímavě – představuje totiž přechod k chytrým produktům, výrazně nižší energetickou náročnost jejich provozu či delší servisní intervaly. O investicích a plánech na další rozvoj závodu jsme si povídali s Janem Večeřou, generálním ředitelem lutínského závodu.

V roce 2024 začal Edwards v Lutíně psát dvacátý pátý rok své historie a zejména v posledních letech prochází intenzivním rozvojem. Jak se za tu dobu navýšily jeho výrobní kapacity? 

Naše výroba za posledních deset let vzrostla o téměř sedmdesát procent napříč celým naším výrobním spektrem a zhruba polovina tohoto nárůstu byla realizována v posledních třech letech. Největší rozvoj nastal v oblasti vědeckých vakuových vývěv, a to i za přispění nových produktů uvedených na trh. V minulém roce jsme dosáhli historického maxima a vyprodukovali 86 tisíc vakuových vývěv. Rozšířili jsme strojový park a zavedli nové montážní linky, ale dostali jsme se již na limit našich kapacitních možností, k jejichž rozšíření došlo naposledy v roce 2011 dostavbou výrobní haly o celkové rozloze cca deset tisíc metrů čtverečních. Proto aktuálně realizujeme významnou investici do koupi pozemku v současném areálu, abychom naši kapacitu mohli do budoucna dále rozšířit o nových téměř patnáct tisíc metrů čtverečních. V současné době sice pociťujeme globální útlum poptávky, v krátkém až středním horizontu však vidíme potřebu další expanze, a to převážně ve spojitosti s novými produkty, které u nás v Lutíně aktuálně vyvíjíme a které brzy přejdou do standardní/sériové výroby. 

Náš závod je největším závodem vědecké divize vakuové techniky v rámci skupiny Atlas Copco Group a právem jsme označování jako center of excellence v rámci této divize. Vyšší efektivitu, a proto i nutnost investic vidíme v konsolidaci našich pracovišť ze tří lokací, ve kterých aktuálně operujeme. Plánujeme je přemístit „pod jednu střechu“, čímž eliminujeme logistické toky, zefektivníme organizační strukturu a zvýšíme naši interní flexibilitu. Součástí naší strategie pro navýšení potřebných kapacit jsou výrazné investice do nových technologií, díky kterým jsme schopní snížit počet obráběcích strojů, a uvolnit tak prostor pro vyšší kapacitu výroby, nutnou pro již zmíněné nové produkty.

Patříte k technologické špičce v oboru vakuových technologií, což jistě vyžaduje neustálé investice nejen do rozšiřování výrobních kapacit. Do jakých oblastí své investice směrujete?

Naše motivace investovat má tři základní pilíře. Jedním z nich je již zmíněná nutnost rozšíření výrobní kapacity. Jedná se tedy o investici do obráběcích strojů, montážních linek a testovacích stanic, na kterých testujeme každý jednotlivý produkt před tím, než ho odešleme k zákazníkovi. Druhou motivací je obnova strojového parku a s tím spojená automatizace s cílem vyšší obslužnosti obráběcích strojů (v současné době je v našem závodě umístěno přes osmdesát obráběcích center, více než dvacet montážních linek a desítky testovacích stanic). 

Třetí oblastí je snižování energetické náročnosti našeho provozu. Chceme dosáhnout nižší spotřeby elektrické energie, a přitom navýšit objem výroby. V posledních dvou letech se nám podařilo snížit celkovou spotřebu elektrické energie přepočtenou na vykázanou výrobní hodinu o více než patnáct procent. Toto zlepšení plyne z dalších významných investic, které jsme za poslední dva roky realizovali v oblasti chytrého osvětlení a systému řízení teplotní kontroly v našich výrobních prostorách. Do těchto projektů jsme investovali desítky milionů korun.

Máme také velmi ambiciózní, avšak reálný cíl stát se závodem s nulovou uhlíkovou stopou do konce roku 2024. Staneme se tak prvním závodem vakuové techniky s nulovou uhlíkovou stopou svého provozu. Realizujeme významné investice ke stoprocentní eliminaci spotřeby plynu pro náš provoz, zároveň nakupujeme sto procent elektrické energie z obnovitelných zdrojů a současně snižujeme celkovou spotřebu energie v našem závodu. Ve druhém čtvrtletí letošního roku začneme budovat fotovoltaickou elektrárnu, která bude umístěna nad hlavní parkovací plochou našeho závodu. Druhým velkým projektem, který je již ve fázi realizace a bude dokončen v roce 2024, je projekt využití zbytkového tepla z hlavního nového kompresoru. Toto zbytkové teplo ohřeje vodu v zásobníku požární vody o objemu cca devět set metrů krychlových a ta pak bude distribuována do vodní sítě v závodě. Sloužit bude mimo jiné také k ohřevu našich výrobních i nevýrobních prostor.

Jaké konkrétní investiční plány máte na letošní rok?  

Naši investiční činnost jsme velmi zintenzivnili a v roce 2024 plánujeme prakticky zdvojnásobení výše investic oproti roku 2023, tedy na úrovni kolem 270 až 300 milionů korun. Vzniknou nová automatizovaná obráběcí pracoviště se schopností operovat až 48 hodin zcela bez obsluhy a s výrazně vyšší efektivitou. Na nových montážních linkách nyní testujeme chytrá zařízení pro snazší, kvalitnější a rychlejší montážní proces, navíc se schopností uchovávat data přímo z procesu montáže. To nám umožní výrobní proces dále zefektivňovat. Zároveň to znamená, že jako závod procházíme významnou technologickou změnou, která klade vysoké nároky na řízení této změny. Největší výzvu vidím ve změně myšlení, která vyžaduje čas a odlišný náhled na nové možnosti současného průmyslu. Klíčová je pro nás tedy komunikace s našimi zaměstnanci, jejich vtažení do myšlenkových procesů a tvorba budoucích konceptů za jejich přispění. Naše investice se tedy týkají i rozvoje našich týmů a posunu směrem k tzv. „spolupracující organizaci“.

Jednou z velkých a již schválených investic, která nás tento rok čeká, je implementace manufacturing execution systému (MES) v rámci digitalizace výrobního procesu. V letošním roce proběhne pilotní implementace systému na dvou montážních linkách a příslušných obráběcích centrech a testovacích stanicích. Větší transparentnost výrobního procesu a výrobních výsledků spolu se sběrem důležitých dat ze strojů a zařízení přinese výrazně vyšší produktivitu. Tato investice byla součástí většího investičního balíčku, který jsme schválili v prvním čtvrtletí tohoto roku. Celková hodnota jen této investice odpovídá celkové výši investic schválených a realizovaných v roce 2023. To považuji za jasný závazek našeho závodu a postupné plnění našich cílů rozvoje.

Součástí našeho investičního plánu je také zavedení prediktivní údržby výrobních zařízení, která je zcela objektivně naším slabým místem. Od této investice si do budoucna slibujeme vyšší dostupnost výrobních zařízení, a tedy vyšší produktivitu našeho provozu. 

Rozhodně také nesmíme opomíjet nutnost investovat do pracovního prostředí v naší společnosti. Za poslední tři roky jsme plně obnovili všechny sanitární prostory ve výrobě (sprchy, toalety, šatní prostory), investovali jsme do rekonstrukce a rozšíření stravovacího zázemí pro naše zaměstnance, do rekonstrukce vybraných zasedacích místností, prostorů vstupu do závodu a také do okolí závodu, které se výrazně více zazelenalo.

Specifikem lutínského závodu je vlastní vývojové centrum, které reaguje na potřeby zákazníků a vyvíjí nové produkty či modifikuje parametry stávajících produktů dle jejich aplikací vakua ve vědě i průmyslu. Předpokládám tedy, že vaše investice plynou i do této oblasti.

Máte pravdu, v posledních letech jsme ze strategických důvodů investovali do rozšíření vývojového týmu. Pracujeme na zvýšení kompetence celého oddělení vývoje. Plán zavádění nových produktů do sériové výroby je velmi nabitý a hlavním zaměřením budoucího vývoje jsou smart technologie a energetická úspornost našich produktů, která je našimi zákazníky vyžadována stále více. Naším cílem je dosáhnout vitality indexu dvacet procent, tedy generovat dvacet procent celkových tržeb našeho závodu z nových produktů zavedených do sériové výroby. Tento cíl je také velmi ambiciózní, nicméně v následujících třech až pěti letech tohoto cíle dosáhneme. Softwarová vybavenost, využití vlastního 3D tisku a výrazné zaměření na vyšší efektivitu procesu zavádění produktů do sériové výroby nás k tomuto cíli jistě dovede. Vše se odvíjí a bude odvíjet od identifikace úzkých míst v procesu zavádění nových produktů a systematické práci na jejich odstranění. S tím se pojí také nutnost změn v organizační struktuře tvořené samotným vývojovým týmem.

Rozšiřování výrobních kapacit a vývoj nových produktů ovšem nevyžaduje jen investice do technologií, ale i do lidí. Již jste zmínil, že investujete do odborného rozvoje vývojového týmu. Zaměřujete se pouze na něj?

To rozhodně ne. Společnost tvoří všichni její zaměstnanci a pro produktivitu jsou klíčové nejen jejich odborné znalosti a dovednosti, ale také to, jak spolu komunikují, sdílejí informace, předávají si zpětnou vazbu. V minulém roce jsme nastartovali významný projekt zaměřený na vektoring, tedy vytváření prostředí, ve kterém se lidé mohou aktivně podílet na změnách a dosahovat úspěchu. Jde také o vytvoření prostoru důvěry v celé organizaci. Z důvěry vychází kreativita, kvalitnější rozhodovací proces a firemní atmosféra. Letos nás v souvislosti s tím čeká řada workshopů a aktivit zaměřených na komunikaci a spolupráci týmů napříč celou společností a ladění různých sil a úsilí jednotlivých lidí tak, aby směřovali společným směrem. Tedy k naší hvězdě Severce, jak interně říkáme naší vizi stát se do roku 2027 nejlepším závodem vakuové techniky v rámci skupiny Atlas Copco Group.