SMP

Zdá se, že české stavebnictví čekají lepší časy. „Po několika letech proklamativního, více mediálního než skutečného růstu českého stavebnictví stojíme pravděpodobně na prahu nové etapy,“ říká Martin Doksanský. „Stavebnictví má opravdu šanci se nadechnout a růst,“ dodává v rozhovoru pro Reportáže z průmyslu.


Obrat spoločnosti sa medziročne posledné tri roky zvyšoval, v ktorej oblasti sa vám najviac darilo a, naopak, kde ste sa stretávali s najväčšími problémami?

Výhodou našej spoločnosti je, že portfólio našich služieb a výrobkov je diverzifikované. Vyrábame podvozkové rámy pre stavebné stroje, zariadenia pre chemické a petrochemické technológie, ako aj ťažké zvárence pre infraštruktúrne stavby a lodné telesá. Na druhej strane zabezpečujeme komplexnú údržbu petrochemických prevádzok, ako aj komplexnú výstavbu nových výrobných a logistických prevádzok. Mix výrobkov a služieb nám zabezpečuje schopnosť dynamicky reagovať na zmeny v jednotlivých priemyselných odvetviach posilnením alebo alokáciou zdrojov medzi jednotlivými divíziami.

Stavebný boom a masívne investície do petrochémie, samozrejme, pomohli našej spoločnosti udržať rastový trend, na druhej strane kríza lodiarstva nás nútila využiť naše výrobné kapacity v oblasti infraštruktúrnych stavieb, ako oceľové konštrukcie mostov, budov a vodných stavieb.

Viacero projektov ste realizovali v Maďarsku či v Čechách. Aká je v súčasnosti štruktúra vašich zákazníkov a kde sa vám črtajú nové možnosti?

Samozrejme, cieľom ďalšieho rozvoja bolo rozširovanie našich aktivít v krajinách V4. Boli sme významným partnerom inžinierskych spoločností pri výstavbe alebo rekonštrukcií chemických a petrochemických technológii v Maďarsku a v Českej republike. Vďaka svojim skúsenostiam v údržbe petrochemických zariadení získavame nové príležitosti pri odstávkových prácach v rôznych rafinériách regiónu.

V oblastí výroby zvárencov sme vsadili na strategickú spoluprácu s vybraným okruhom zákazníkov a rastieme a rozvíjame sa spolu s nimi. V prípade výroby vyhradených technických zariadení a ich údržby sa snažíme udržiavať spoluprácu s rôznymi zákazníkmi, ako chemické a petrochemické výrobné závody, ale aj inžinierskymi spoločnosťami, ktorí sú ich partnermi pri investičných projektoch. Naším hlavným cieľom je, aby sme sa postupne  pre nich stali „prvou voľbou" už v štádiu plánovania projektov.

Čo sa týka komplexných rekonštrukčných a investičných projektov, spoliehame sa hlavne na svoju dobrú povesť v regióne a pracujeme hlavne pre známych medzinárodných hráčov chemického priemyslu na ich národných projektoch v regióne. Táto stratégia sa nám javí ako udržateľná cesta k dlhodobému rastu.

Čakajú na vás v najbližšom období dôležité výzvy?

Samozrejme, každé obdobie má svoje výzvy. Aktuálne máme dostatok zákaziek a strednodobé výhľady sú tiež optimistické.  Naši zákazníci v spomenutých odvetviach prežívajú hektické obdobie z pohľadu veľkého odbytu po svojich produktoch, ale aj z pohľadu investičných zámerov do rozvoja alebo zefektívnenia výroby.

Ak sme vsadili na strategické partnerstvo s nimi, musíme byť ich efektívnou oporou, aby vedeli využiť svoj rastový potenciál. Samozrejme, ich rastový potenciál je našou veľkou príležitosťou rásť s nimi.

Konkrétnejšie, máme pred sebou mimoriadne náročné generálne opravy v regionálnych rafinériách, množstvo investičných projektov v petrochémii. Objavujeme a implementujeme projekty v súvislosti so zvýšením našich kapacít pomocou automatizácie a robotizácie. Budujeme svoje personálne štruktúry s cieľom stabilizovať a rozvíjať ľudský potenciál v rôznych profesiách a hľadať synergie medzi jednotlivými divíziami.

Sú to každodenné výzvy, ktorému aktuálne trhové prostredie a obchodné príležitosti dávajú mimoriadnu dôležitosť.

Plánujete v SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s. zaviesť aj nejaké inovácie či významné zmeny?

Hľadáme príležitosti a implementujeme riešenia v oblasti automatizácie a robotizácie vo vybraných oblastiach. V poslednom čase sa sústreďujeme na robotizáciu zvárania a automatizáciu činností v delení a opracovaní materiálov. Ročne investujeme 2 - 3 milióny eur do rozvoja výrobných technológií.

Považujem za významnú zmenu, keď sme na konci roku 2017 získali obchodný podiel v spoločnostiach, ktoré sú silné v inžinieringu a projekcii technologických stavieb. Uvedenými akvizíciami vzrástol náš potenciál byť komplexným dodávateľom našich partnerov. Samozrejme akvizícia je len začiatok cesty hľadania synergií a integrácie činností do spoločného portfólia služieb. Len v prípade úspešného zvládnutia tohto procesu sa dočkáme jeho benefitov.  

Skoro všetky priemyselné podniky bojujú s nedostatkom pracovnej sily. Ktorá stratégia vám v manažmente ľudských zdrojov prináša najväčšie úspechy?

Naše podnikanie vyžaduje vysoko kvalifikovaných pracovníkov na technických, ako aj robotníckych pozíciách. Pokiaľ niektoré spoločnosti bojujú s nedostatkom pracovnej sily, my bojujeme s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. Naše najfrekventovanejšie profesie a pracovné pozície vyžadujú pomerne náročný adaptačný proces. Preto sme ako prvé museli identifikovať kritické pozície a profesie ohrozené vysokým potenciálom fluktuácie. Následne sme začali stabilizovať tieto skupiny cez rozvoj kompenzačného modelu, pracovného prostredia a ďalšie benefity. Cesta, samozrejme, ešte nekončí, tvoríme optimálny a motivujúci model nástupníctva cez rozvoj vzdelávacieho procesu, spolupráce so školami, vlastný štipendijný program. Som presvedčený, že ak spomenuté témy zvládneme, staneme sa viac zaujímavým zamestnávateľom aj na trhu práce.

Strojársky podnik SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.  je kvalifikovaným výrobcom strojárenských výrobkov. Prevažujúcu časť výrobkov exportuje do štátov EÚ. Spoločnosť má prevádzky v Komárne, Bratislave a Liptovskom Mikuláši.


 Připravila Adriana Drahovská


Reklamní blok

image


Více informací zde

image


Více informací zde

image


Více informací zde