SMP

Slovácké strojírny, a. s., patří dlouhodobě mezi nejvýznamnější průmyslové společnosti Zlínského kraje. Generální ředitel a předseda představenstva Ing. Jiří Rosenfeld, CSc., nám v exkluzivním rozhovoru pro Reportáže z průmyslu přiblížil aktuální dění ve Slováckých strojírnách, které v příštích letech čeká masivní modernizace. Od nové techniky si slibujeme nejen zvýšení produktivity práce a udržení konkurenceschopnosti na zahraničních trzích, ale i zvýšení atraktivity strojírenské výroby pro mladou generaci," popisuje Jiří Rosenfeld důvody rozsáhlých investic.Jaké byly hospodářské výsledky za loňský rok? Byl rok 2017 příznivější než rok 2016? Kdy jste zaznamenali pokles tržeb? Čím to bylo způsobeno?

Výsledek byl v roce 2016 ovlivněn postupnou realizací restrukturalizace některých závodů Slováckých strojíren. Především se to týkalo závodu v Mostě-Komořanech, kde jsme museli propustit většinu zaměstnanců. Důvodem byl útlum aktivit údržby v oblasti těžby uhlí. V roce 2017 již byl výsledek mnohem lepší. Letos se vracíme ke strategii růstového zaměření.

V porovnání s rokem 2016 se celkové tržby v roce 2017 za výrobky, služby a zboží zvýšily o 9,2 % a dosáhly hodnoty cca 1,63 mld. korun. Společnost vykázala za rok 2017 hospodářský výsledek po zdanění ve výši cca 45,8 mil. korun.

Ekonomická a finanční situace byla v průběhu roku 2017 výrazně poznamenána úbytkem pracovních sil. Společnost měla dostatek až nadbytek zakázek. Neustálý pokles počtu pracovníků v dělnických profesích zapříčinil, že nebyly plněny některé uzavřené zakázky v požadovaném čase a kvalitě. Společnost tak musela do dalšího roku převést zakázky v celkovém objemu cca 150 mil. korun.

Ke konci roku 2017 byla hodnota celkových zásob cca 401,2 mil. korun (bez započtení opravných položek).

Celková zadluženost (cizí zdroje/celková aktiva) společnosti byla snížena oproti předcházejícímu roku a na konci roku 2017 vykazovala hodnotu 45 %.

SUB v zásadě nemají závazky po lhůtě splatnosti. Statisticky vykazované jsou jen ty, kdy faktury byly doručeny po datu splatnosti, a nebylo je technicky možné v daném čase uhradit, nebo se jedná o faktury – zádržky, které budou uhrazeny až po odstranění nedostatků, které vyplynuly z vadných plnění, či se jedná o závazky v zápočtu nebo nevyjasněné faktury.

Výhled pro rok 2018 vychází z předpokladu, že se výrazně nezmění k lepšímu situace na trhu práce a že se nepodaří změnit politiku státu při zaměstnávání cizinců. Již dnes zaměstnáváme u nás 130 cizinců z Ukrajiny, Moldávie či Vietnamu a musím říci, že patří k našim nejlepším pracovníkům. Pokud by to bylo možné, hned bych zaměstnal další dvě stovky.

Ve které oblasti se vám z hlediska tržeb nejvíce dařilo?

V roce 2017 bylo dosaženo největšího obratu v dodávkách elektrovýzbroje v objemu 265,7 mil. korun.

Společnost dodala výrobky, služby a zboží vedle domácího trhu do 40 států světa. Na domácím trhu byly uplatněny tržby v hodnotě 517 mil. korun, což je 30,6 % celkového obratu. Dle teritoriálního rozdělení největší podíl z  prodeje výrobků, služeb a zboží do zahraničí byl dodán a exportován do Německa - 13,6 %, dále Holandska - 10,3 %, Rakouska - 10,2 %, Polska - 8,1 %. Celkový export za hranice ČR byl 69,4 % celkových tržeb.

SMP

Co všechno zahrnuje vaše výrobní portfolio?

Výrobní portfolio zahrnuje produkci uplatnitelnou na vyspělých trzích, především evropských. Jedná se například o mobilní drtiče kamene, technologické celky pro ocelárny, nůžkové plošiny, hydraulické válce, ocelové konstrukce mobilních jeřábů, silniční stavební stroje, obráběcí stroje a další. V rozhodující míře se jedná o kusovou nebo malosériovou strojírenskou výrobu. Naší strategií je zaměřit se na ekonomicky lukrativnější zakázky - i za cenu snížení počtu našich zákazníků. Dále pak efektivnějším využitím stávající pracovní síly cestou lepší organizace práce - při současném zvýšení mezd v závislosti na odvedeném výkonu.

Pracujete aktuálně na nějaké novince?

V rámci programu OPPIK Aplikace připravujeme podklady pro vývoj a výrobu prototypu nové generace vysokozdvižných plošin pro využití v náročných provozních podmínkách. Víc k tomu nebudu říkat.

Vzhledem k celkovému vývoji v oblasti strojírenství postupně připravujeme podmínky pro rozšíření služeb v oblasti strojírenství. V rámci programů OPPIK budujeme Vědeckotechnický park a Prototypovou dílnu nejen pro naše potřeby, ale zejména pro využití začínajícími podnikateli a start-upy, které se chystají podnikat v oblasti strojírenství.

V posledních letech u vás došlo ke značnému technologickému posunu. Můžete nám představit nějaké nové výrobní technologie?

Jednak jsou tu úplně nové výrobní technologie dělení materiálu pomocí vodního paprsku, ale také využívání laserových technologií nejen pro dělení materiálu, ale i pro speciální svařování. Výrobní základna naší firmy je na úrovni předních evropských výrobců.

Plánujete  investice do modernizace vašeho závodu v Uherském Brodě?

V rámci přijaté investiční strategie byl v roce 2017 pořízen, modernizován a rekonstruován dlouhodobý majetek v celkové výši cca 35,7 mil. korun. V průběhu roku bylo investováno do strojů a zařízení a SW 5,8 mil. korun a do pořízení či zhodnocení nemovitostí cca 29,9 mil. korun. Celková suma odepisované části majetku a zůstatkových hodnot vyřazeného majetku za stejné období činila cca 87,4 mil. korun. Investiční majetek byl pořizován pouze z vlastních zdrojů.

 V oblasti údržby majetku společnosti byly provedeny nezbytné opravy nejen řady strojů a zařízení, ale i budov a staveb. Celkový objem prostředků vynaložených na opravy dlouhodobého majetku dosáhl v roce 2017 celkové částky cca 28,9 mil. korun.

Vzhledem k charakteru naší výroby ve všech našich závodech není na pořadu dne propojení automatizovaných systémů a „chytrých“ technologií online. V současné době připravujeme a postupně již realizujeme masivní upgrade technické přípravy, technologií a výroby ve čtyřech závodech. V příštích třech letech tato investice dosáhne cca 250 mil. korun. Od nové techniky si slibujeme nejen zvýšení produktivity práce a udržení konkurenceschopnosti na zahraničních trzích, ale i zvýšení atraktivity strojírenské výroby pro mladou generaci. Rozhodujícím faktorem pro úspěšnou realizaci však zůstává kvalitní a loajální zaměstnanec.

 Připravila Lucie Jordanová


Reklamní blok

image


Více informací zde

image


Více informací zde

image


Více informací zde