SMP

Jste jediný tuzemský výrobce obalů na potraviny z nasávané kartonáže. Typické obaly na vejce zná asi každý. Jaké další produkty mají obaly od vás? Kde, kromě obalů na vejce, se s vašimi výrobky můžeme setkat?


Kromě obalů na vejce (celkem asi 20 základních typů, tvoří 80 % naší produkce) naše firma vyrábí a prodává obaly na ovoce (tzv. Frutpaky) a držáky na nápojové kelímky (tzv. Cup Carriers). Obaly na ovoce prodáváme zejména v České republice, Polsku, Rakousku a Německu, držáky na nápojové kelímky jsou distribuovány v rámci prodejní sítě sesterské divize Huhtamaki Foodservice do fastfoodových řetězců, jako například McDonald’s. Obaly na ovoce tedy můžete najít v maloobchodních potravinářských řetězcích a držáky na nápoje většinou v síti McDonald’s a dalších prodejců rychlého občerstvení.

Jaké byly hospodářské výsledky za loňský rok? Měli jste v plánu dosáhnout obratu 900 mil. korun. Podařilo se to?

Rok 2017 byl pro naši firmu velmi náročný, a to zejména díky negativnímu vývoji cen základních surovin a také díky vývoji kurzu naší tuzemské měny, české koruny vůči euru. Huhtamaki ČR, a. s., je silně exportní firmou (export reprezentuje téměř 90 % našeho finančního obratu), země tzv. eurozóny tvoří většinu našich trhů. Z hlediska obratu se nám cílů dosáhnout téměř podařilo (885 mil. korun), trochu náročnější byla však situace z pohledu ziskovosti, a tím i vytvořeného zisku. Tady se nám plánu dosáhnout nepodařilo, zejména z důvodu výše uvedených dvou hlavních vlivů a také sílící konkurence a snižujících se prodejních cen prakticky na všech našich trzích (prodáváme do 15 zemí střední a východní a části západní Evropy).

Jaké jsou cíle z hlediska tržeb na tento rok?

Pro letošní rok jsme si stanovili ambiciózní cíl 960 mil. korun a zatím vše nasvědčuje tomu, že se k němu velmi těsně přiblížíme.

Vaše výrobky vyvážíte hlavně do zemí střední a východní Evropy. Hodláte obsadit nějaké nové trhy? Jaké?

Nikoliv. Rozdělení trhů mezi výrobní závody, resp. jednotlivé firmy Huhtamaki, je v rámci celé Evropy dlouhodobě stabilní. Naše firma se sídlem v České republice dodává své výrobky, ale i výrobky sesterských závodů exkluzivně do 14 zemí východní části Evropy (máme tak ze všech sesterských firem Huhtamaki v Evropě v oboru nasávané kartonáže největší trh). V praxi to současně znamená, že v této části kontinentu prakticky nejsou země s potenciálem pro naše výrobky, do kterých bychom nedodávali. Jsou však stále země, kde trh výrazně roste, a tam se v oblasti růstových ambicí zaměřuje naše pozornost. Je to zejména Itálie, Německo a Polsko. Dalšími z hlediska objemů spotřeby obalů z papíroviny velmi slibně se rozvíjejícími zeměmi jsou země Pobaltí a bývalé Jugoslávie.

V závodě v Přibyslavicích, který stále rozšiřujete, průběžně instalujete nové výrobní technologie. Můžete nám některé z nich představit?

Podrobnosti naší výrobní technologie v tisku nezveřejňujeme zejména proto, že jsou předmětem patentového práva mateřské firmy Huhtamaki a dále z důvodu silných konkurenčních tendencí, zejména na trzích východní Evropy, včetně porušování mnoha patentů (také třeba na výrobky) a určité bezzubosti legislativy východoevropských zemí ve věci vymáhání tohoto duševního vlastnictví. Mohu pouze uvést, že náš výrobní závod ročně opouští zhruba 600 mil. ks výrobků z nasávané kartonáže a tento objem ročně roste přibližně 10% tempem. Toto růstové tempo je i naším hlavním cílem pro příští období.

SMP

Jaká je u vás situace se zaměstnanci vzhledem k rozšiřující se výrobě? Kolik máte aktuálně zaměstnanců? Které pracovní pozice aktuálně nejvíce poptáváte?

Naše firma zaměstnává cca 260 lidí. Tento počet se průběžně navyšuje právě v souvislosti s rostoucí výrobou a prodejem. Vzhledem ke specifikům naší výroby a výrobní technologie jsou pro nás nejvíce zajímaví technicky vzdělaní lidé se zájmem pracovat v nepřetržitém procesu. Nicméně zaměstnáváme šikovné lidi různých profesí, kteří se dokázali naučit vše potřebné v rámci velmi propracovaného zaškolovacího programu. Prioritou je v naší firmě dlouhodobost práce, tzn. preferujeme ty, kteří mají zájem zde pracovat, a využít tak postupně nabyté zkušenosti ve specifickém oboru tam, kde je získali.

Jaké jsou vaše plány a úkoly na nejbližší období?

Pro zbytek roku 2018 jsou našimi hlavními cíli uvedení do plného provozu nové výrobní linky, nové čistírny odpadních vod (v našem oboru klíčová technologie) a uvedení nového, troufám si říci, revolučního výrobku na trh. Nad tím samozřejmě pokračování v růstu prodejů na trzích s největším potenciálem (viz výše). Pro rok 2019 plánujeme pokračovat v investicích do automatizace a modernizace výrobní technologie a opět růst prodejů a tržeb na nejzajímavějších trzích. Dlouhodobým plánem je zdvojnásobení objemu výroby a finančního obratu naší firmy.

Ivo Hospůdka, generální ředitel Huhtamaki Česká republika, a. s.

Do pozice generálního ředitele firmy Huhtamaki ČR, a. s., jsem nastoupil v září 2014 po předchozích devíti letech řízení obchodu a marketingu na našich trzích v rámci střední a východní Evropy. Kromě zúročení předchozích zkušeností (cca 20 let v prodeji) se v této pozici snažím dynamicky rozvíjet business Huhtamaki ve východní části Evropy a smysluplně budovat potenciál tohoto výrobního závodu. V našem oboru se jedná zejména o vhodnou kombinaci stabilizace naší tržní pozice na vyspělých a již saturovaných trzích s dynamickým růstem na trzích, které vykazují výrazný růstový potenciál. Myslím, že se nám tuto strategii daří naplňovat.

Jaké je vaše životní motto?

Dosažení vysokých výsledků je možné pouze při dobrém pochopení prostředí (třeba trhu), objektivním zhodnocení možností a maximálním využití potenciálu, který existuje. Dále je nutná odvaha dělat nové věci a razantní změny (pokud je třeba) a dobrý tým, který spolu hraje fair play. Role leadera je zajistit, aby to vše tak bylo.

Jak motivujete své podřízené?

Snažím se o styl vedení lidí ve smyslu anglického pojmu „leadership“. Tzn. rozdělovat práci mezi své podřízené tak, aby na mne nějaká zbyla (což v praxi také znamená být rozumným způsobem zapojen do operativního řízení firmy) a současně průběžně pracovat na tvorbě strategie firmy směrem k očekávání vlastníků a maximalizaci využívání potenciálu trhů a oboru. Z toho plyne i motivace mého týmu včetně její finanční části, která je opřena o dosahování stanovených cílů v krátkodobém a dlouhodobém horizontu. Můj tým je tedy motivován jasnými cíli a na ně navázanou odměnou a současně společným dílem, které nás baví a v rámci něhož chceme firmu rozvíjet.

 Připravila Lucie Jordanová


Reklamní blok

image


Více informací zde

image


Více informací zde

image


Více informací zde